Subsidie voor projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie

Organisaties die een Europees project indienen, kunnen onder voorwaarden ook terecht bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een subsidie.

Doelgroep

Projectpartners/copromotoren, projectverantwoordelijken/-leiders van projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie.

Bedrag

Maximaal 25 % van de subsidiabele kosten van het goedgekeurde definitieve projectdossier of maximaal de helft van het te cofinancieren bedrag met dien verstande dat het laagste bedrag van beide maxima het bedrag van de subsidie is.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk 27 kalenderdagen na de afsluiting van de projectoproep door het betrokken samenwerkingsprogramma of operationeel programma.
  Opgelet: Het gaat hier om het afsluiten van de projectoproep waarbij het volledige/definitieve dossier moet worden ingediend, en dus niet de initiële aanmelding.
  Bij de aanvraag moet een definitief projectdossier worden toegevoegd.
 • Voldoen aan de voorwaarden bepaald door het betreffende Europese programma waarbinnen het project werd ingediend.
 • Elke projectpartner/copromotor, projectverantwoordelijke/-leider dient voor zijn organisatie een aanvraag in.
 • De aanvrager:
  • heeft rechtspersoonlijkheid;
  • is een projectpartner/copromotor of een projectverantwoordelijke/-leider;
  • heeft zijn maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en/of zijn activiteiten vinden er plaats of het moet gaan om coördinatie- of beheerskosten die niet op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden gemaakt, maar die wel ten goede komen aan de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project:
  • kadert binnen een samenwerkingsprogrammaprogramma of operationeel programma en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie.
   Volgende Europese projecten komen in aanmerking voor subsidiëring:
   1. de projecten met betrekking tot de volgende programma's in het kader van het              Europees cohesiebeleid:
       a) EFRO Programma Vlaanderen 2021-2027;
       b) Europese territoriale samenwerking:
            INTERREG Grensregio Vlaanderen-Nederland 2021-2027;
            INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen 2021-2027;
            INTERREG North Sea 2021-2027;
            INTERREG North West Europe 2021-2027;
            INTERREG Europe 2021-2027;
     2. de projecten met betrekking tot andere Europese programma’s, waarbij:
          a) ofwel het project wordt uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen;
          b) ofwel het project wordt uitgevoerd door een derde op het grondgebied van de             provincie Oost- Vlaanderen en dit project een meerwaarde heeft voor het             uitvoeren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen zoals             geformuleerd in haar meerjarenplan 2020-2025.
   Komen niet in aanmerking voor subsidiëring: de projecten met betrekking tot het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-programma’s);
  • heeft een lokale verankering door betrokkenheid van één of meerdere partners en of activiteiten op het grondgebied van de provincie;
  • zorgt voor zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • vormt een uitvoering of een verdieping van het door de Provincie Oost- Vlaanderen gevoerde beleid, zoals opgenomen in de strategische nota met prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025.
   Het meerjarenplan zet in op de inhoudelijke thematische doelstellingen:
   ondernemen, landbouw- platteland en dierenwelzijn, onderwijs en vorming, recreatie en toerisme, onroerend erfgoed, klimaat - energie en leefmilieu, ruimtelijk omgevingsbeleid en mobiliteit.
 • De doelstelling van het project sluit thematisch aan bij:
  1) het stimuleren van innovatie en ondernemerschap: benoemd in het economische            speerpuntclusterbeleid: Bio-economie/cleantech, Materialen, Slimme logistiek,     Zorginnovatie, Slimme digitalisering, Agro/voeding.
      Het algemene doel daarbij is de realisatie van een circulaire en duurzame economie.          Sociaal en circulair ondernemerschap vormen daarom de rode draad doorheen de                strategie.
      Vanuit de Provincie is gekozen om deze clusters te ondersteunen door:
      - het opzetten en ondersteunen van netwerking & kennisdeling;
      - investeringen te faciliteren in infrastructuur met name in ondernemingsruimte,                      experimenteer- en demonstratieruimte;
      - internationalisering te bevorderen;
      - de arbeidsmarkt te ondersteunen in vaardigheden- en competentieontwikkeling; 
   en/of
  2) het uitvoeren van het Klimaatactieplan 2021-2025 door aansluiting bij één of meerdere       thema’s van het klimaatactieplan:
       Transversale centrale thema’s:
        - Geïntegreerd klimaatbeleid over de beleidsdomeinen heen;
        - Voorbeeldfunctie van de Provincie;
        - Draagvlak creëren voor een duurzame transitie;
        - Ondersteunen van steden en gemeenten bij lokaal klimaatbeleid.
        Speerpunten en uitdagingen omtrent:
         - Overschakeling naar hernieuwbare energie;
         - Klimaatvriendelijk wonen;
         - Klimaatbestendig landschap;
         - Duurzame mobiliteit;
         - Circulaire en duurzame lokale economie.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheids-beginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Dien uiterlijk 27 kalenderdagen na de afsluiting van de projectoproep je aanvraag in via het e-loket.
  Opgelet: Het gaat hier om het afsluiten van de projectoproep waarbij het volledige/definitieve dossier moet worden ingediend, en dus niet de initiële aanmelding.
  Bij de aanvraag moet een definitief projectdossier worden toegevoegd.
 • Ten laatste 14 kalenderdagen na indiening van de aanvraag wordt meegedeeld of het  aanvraagdossier volledig is. 
  Eventueel moet de aanvrager op verzoek alle bijkomende informatie verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen noodzakelijk voor de beoordeling van zijn aanvraag.
  De aanvraag is onontvankelijk indien de aanvrager niet binnen de 21 kalenderdagen passend gevolg geeft aan dit verzoek.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.
 • Alle andere procedures vind je in het subsidiereglement (zie rubriek "Documenten").

Stel een vraag