Meerjarenplan

Het meerjarenplan 2014-2019 tekent de krijtlijnen uit voor de bestuursperiode 2014-2019. Bij de jaarlijkse opmaak van het budget wordt het plan bijgestuurd. 

Missie

De rol van de Provincies staat in het provinciedecreet:

 • Provincies zijn het beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau.
 • Ze dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied.
 • Ze zijn bevoegd voor de regeling van de provinciale belangen: 
  • Taakbehartiging die het gemeentelijk belang overstijgt, streekgericht blijft en gericht is op realisaties op het grondgebied van de Provincie.
  • Ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.
  • Initiatieven voor gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

Belangrijke taken van de Provincie Oost-Vlaanderen zijn:

 • Het gebied duurzaam ontwikkelen.
 • Streekgerichte taken behartigen.
 • Regionale samenwerking tussen besturen stimuleren.
 • Andere – vooral lokale – overheden op hun verzoek ondersteunen.
 • Bemiddelen tussen lokale overheden zoals gemeenten en OCMW’s, en de Vlaamse overheid.
 • Specifieke opdrachten uitvoeren uit wetten of decreten.

 

Visie 2014 - 2019

Als toekomstgerichte organisatie wil de Provincie, in nauwe samenwerking met andere partners, werken aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen.

Merkpijlers

Aansluitend op haar missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op drie merkpijlers:

 • Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
 • Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
 • Toekomstgerichte organisatie

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Zelf innovatief zijn en kansen bieden aan anderen om innovatief en creatief te zijn. Denk aan de rol van de Provincie om kandidaat-investeerders aan te trekken, proefcentra uit te bouwen, of aan het vakmanschap en de creativiteit in de technische scholen van de Provincie.

Duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van vandaag zonder het vermogen in gevaar te brengen van de toekomstige generaties om te voorzien in hun eigen behoeften. In alle provinciale acties moet duurzaamheid als een rode draad verweven zitten.

Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

In de huidige samenleving is de Provincie een partner, ten dienste van iedereen. Meer dan ooit zet de Provincie haar deuren open voor overleg met verschillende groeperingen en organisaties. Ze legt haar oor te luisteren, gaat op zoek naar maatschappelijke noden en vult die in met stimulanssubsidies en projecten. De Provincie is een bevoorrechte partner voor lokale besturen en het middenveld. Ze maakt veel initiatieven mee mogelijk. Denk aan de aanleg of heraanleg van fietspaden, herbestemming van oude industrieterreinen, of grote klimaatacties.

De Provincies spelen een sleutelrol tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Een sterk partnerschap in open dialoog tussen Vlaanderen, de Provincies en de lokale besturen draagt bij tot een succesvolle overheid en een vereenvoudigd en transparant bestuur. Dat moet leiden tot betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. De Provincie speelt een cruciale rol als hefboom om het lokale beleidsniveau te versterken. Ze ondersteunt gemeentebesturen en stimuleert gebiedsgerichte samenwerking. 

Toekomstgerichte organisatie

De Provincie wil vanuit de principes van Het Nieuwe Werken verder evolueren naar een resultaatgerichte organisatie waarin de vraag van de klant centraal staat en waarin medewerkers vlot en efficiënt kunnen samenwerken aan goede dienstverlening.

Als kennisorganisatie stimuleert de Provincie talentmanagement, kennisdeling en integrale samenwerking over de grenzen van de diensten heen. Een positief, modern personeels- en organisatiebeleid laat de organisatie en haar medewerkers optimaal functioneren. Gemotiveerde, klantvriendelijke en bekwame medewerkers realiseren de doelstellingen van het bestuur. De Provincie staat voor een flexibele en wendbare organisatie, waarop elke Oost-Vlaming kan rekenen. Nu en later.

Stel een vraag