De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

16-10-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Vzw PEVA EROV
  Evaluatie verzelfstandiging:
  - kennisneming van het evaluatieverslag
  - goedkeuring behoud verzelfstandiging
 2. Mondiale Solidariteit
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak in Oost-Vlaanderen en opheffing van het reglement van 06 september 2017, onmiddellijke inwerkingtreding met afwijking
 3. Mondiale Solidariteit
  Vaststelling van het subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid en opheffing van het reglement van 06 september 2017 voor de ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap, onmiddellijke inwerkingtreding met afwijking
 4. Leefmilieu
  Omgevingscontract tussen Provincie en Gemeenten
  Verbreding huidig Milieucontract
  Goedkeuring van het Omgevingscontract met ingangsdatum 2020 en machtiging van de Deputatie tot uitvoering en het stellen van de nodige rechtshandelingen
 5. Leefmilieu
  Het verstrekken van duurzaam bouwadvies en inbrengen van expertise ter ondersteuning van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met beperkte verlengbare looptijd
 6. Mobiliteit - Ronse
  Aanleg fietssnelweg F421 te Ronse
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure
 7. Mobiliteit – Fietssnelweg F7 en bouw brug te Deinze
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau en met aanvraag subsidie
 8. Mobiliteit – Fietssnelweg F44 te Dendermonde
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau en met aanvraag subsidie
 9. Mobiliteit - Destelbergen
  Plaatsen openbare verlichting langs fietswegen te Destelbergen – vaste belofte
  Toestaan afwijking van reglement en toekenning subsidie
 10. Mobiliteit - Melle
  Plaatsen openbare verlichting langs fietswegen te Melle – vaste belofte
  Toestaan afwijking van reglement en toekenning subsidie
 11. Mobiliteit - Zulte
  Plaatsen openbare verlichting langs fietswegen te Zulte – vaste belofte
  Toestaan afwijking van reglement en toekenning subsidie
 12. Erfgoed - Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
  Goedkeuring van de kaderovereenkomst tussen de provincie, de stad Dendermonde, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw
 13. Bestuurlijk toezicht – APB Provinciaal domein De Gavers
  Kennisneming van het besluit van 24 september 2019 van Vlaams minister van o.m. Binnenlands Bestuur, mevrouw Homans tot goedkeuring van de jaarrekening 2018
 14. Ruimte – Gewestelijk RUP R4 knoop Wachtebeke
  Herneming advies i.k.v. een openbaar onderzoek
  Verlenen van gunstig advies
 15. Financiën – Budget 2019
  Vaststelling van een 3de wijziging
 16. Erediensten – Orthodoxe kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne te Aalst
  Jaarrekening 2018
  Verlenen van gunstig advies
 17. Erediensten – Islamitische gemeenschap Kevser Moskee te Aalst
  Jaarrekening 2018
  Verlenen van gunstig advies
 18. Onderwijs – Flankerend onderwijsbeleid
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de subsidiëring van projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen en opheffing van de reglementen van 18 november 2015, inwerkingtreding op 01 januari 2020 met afwijking
 19. Data en Analyse
  Actiegericht onderzoek:
  Actualisering van de procedure
 20. Bestuurszaken – APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
  Statutenwijziging met onmiddellijke ingang:
  - schrapping van artikel 5 – bestaansduur
  - vaststelling van de gecoördineerde versie van de statuten
 21. Bestuurszaken – Participatielijst
  Kennisneming van de Participatielijst 2018
 22. Patrimonium – Erfpachtsite Eke-Nazareth Steenweg 2
  Machtiging van de deputatie tot onderhandse verkoop van een perceel aan de vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot voor minimum de prijs opgenomen in het schattingsverslag
 23. ICT - Hardware – Software
  Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze aankoopcentrale “Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur” en “Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaard software” van Cipal voor een periode van 48 maanden en machtiging van de Deputatie tot uitvoering
 24. Recreatiedomeinen – APB Provinciaal domein De Gavers
  - akkoord met de integratie van het APB in de rechtspersoon Provincie Oost-Vlaanderen m.i.v. 01 januari 2020
  - goedkeuring van de protocolovereenkomst tussen de Provincie en het APB
  - goedkeuring van het plan met over te nemen percelen
  - aanstelling van de vereffenaars
  - machtiging van de Deputatie tot uitvoering van de beslissingen

 25. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciaal Onderwijs en hoofddoekenverbod naar analogie met Vlaams Gemeenschapsonderwijs
 26. Vraag van Hilde Bruggeman
  Subsidieaanvraag bij OVAM voor testproject “Groepsaankoop asbesthoudende dakvervanging en leidingisolatie”
 27. Vraag van Hilde Bruggeman
  Optimaliseren van provinciaal patrimonium i.f.v. de provinciale scholen
 28. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciepersoneel overgeheveld naar Vlaanderen
  Nazorg in kader van afbouwplannen van de Vlaamse Regering?
 29. Vraag van Bart Vermaercke
  Fietssnelweg F7 – oversteek/doorsteek Drogenboomstraat te Zulte en veiligheid
 30. Vraag van Olaf Evrard
  Provinciale scholen - hoofddoekenverbod
 31. Vraag van Greet De Troyer
  TV Provincieraad op maandag 09 september over de zitting van woensdag 04 september 2019
  Doel TV Provincieraad en inhoud samenwerkingsovereenkomst met regionale zenders?
 32. Vraag van Olaf Evrard
  Afleveren vergunning industriële kippenkwekerij
 33. Vraag van Greet De Troyer
  Directie Economie, Erov, POM en efficiënte beleidsvoering?
 34. Vraag van Kenneth Taylor
  Toezicht domein Nieuwdonk start seizoen
 35. Vraag van Kenneth Taylor
  Fietsverbinding Schelde - Nieuwdonk
 36. Vraag van Kenneth Taylor
  Wateroverlast gemeente Wichelen
 37. Vraag van Hilde Bruggeman
  Domein Nieuwdonk, noden, hondenweide
 38. Vraag van Bruno Matthys
  Ondersteuning Vogelopvangcentra voor opvang egels