De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

04-09-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Economie – Mondiale solidariteit
  Werkgelegenheid – doorstroombeleid – reglementering
  Opheffing van het reglement van 24 oktober 2018 betreffende de uitbouw van een duurzaam aanbod aan doorstroomstageplekken met overgangsregeling
 2. Integraal Waterbeleid
  Topografische opmeting van waterlopen in het kader van de digitale atlas
  Goedkeuring van ontwerp en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure
 3. Integraal Waterbeleid - exotenbestrijding
  Exotenbestrijding en onderhoud aan Waterlopen 2de categorie
  Geactualiseerd plan van aanpak voor de bestrijding en samenwerking met de vzw Rato
  Goedkeuring van overeenkomst en kostenverdeling
 4. Integraal Waterbeleid - Water-Land-Schap
  Landinrichtingsproject “Water-Land-Schap” – vertegenwoordiging Planbegeleidingsgroep
  Aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
 5. Ruimte - Milieu
  Vergunningenbeleid
  Aanstelling provinciale omgevingsambtenaren
 6. Mondiale solidariteit
  Provinciale Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking
  Opheffing met onmiddellijke ingang
 7. Mondiale solidariteit – reglementering
  Opheffing van het reglement van 25 januari 2017 m.b.t. de subsidiëring van projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen, onmiddellijke inwerkingtreding met overgangsbepaling
 8. Mondiale solidariteit – thuiszorg in Buzau (Roemenië)
  Toekenning subsidie 2019 aan Crucea Alb Galbena en aan het Wit-Gele Kruis Vlaanderen voor de begeleiding en organisatorische versterking van de thuiszorgafdeling
 9. Mobiliteit – Inrichting trage wegen: Burreken - Brakel
  Toestemming af te wijken van het reglement van 23 mei 2018 tot het toekennen van subsidies aan Oost-Vlaamse gemeenten met het oog op de concrete inrichting van hun tragewegennet wegens vroegtijdige uitvoering van werken
 10. Mobiliteit – Fietspaden Lange Afstand
  Aanleg aansluiting op fietssnelweg F41 te Wachtebeke
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking, subsidie-aanvraag bij Fietsfonds
 11. Recreatiedomeinen – De Boerekreek te Sint-Laureins
  Ontwerpen en bouwen van een vaste wandelbrug
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op nationaal niveau
 12. Provinciaal domein De Ster te Sint-Niklaas
  Omgevingswerken petanque-site
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure op nationaal niveau
 13. Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke
  Evenementeneiland – aanleg betonpad
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure
 14. APB Provinciaal domein De Gavers – inkanteling in de provinciale organisatie:
  - principieel akkoord met de integratie m.i.v. 01 januari 2020
  - kennisneming van het stappenplan
 15. Ruimte - R4 Knoop Wachtebeke
  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “R4 Knoop Wachtebeke” – openbaar onderzoek
  Verlenen van gunstig advies
 16. Ruimte - R4 Knoop Wondelgem
  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “R4 Knoop Wondelgem (Gent)” – openbaar onderzoek
  Verlenen van gunstig advies
 17. Wonen – reglementering
  Vaststelling van het reglement betreffende de uitbreiding van het patrimonium en het gebiedsdekkend maken van het aanbod van sociale verhuurkantoren en opheffing van het reglement van 22 juni 2016, inwerkingtreding op 04 september 2019
 18. Interne Organisatie
  Forensische auditopdracht 1908 001
  Kennisneming van het Auditrapport en van de geplande acties om tegemoet te komen aan de aanbevelingen
 19. Functie Provinciegriffier
  Vaststelling van de selectieprocedure, wijze van invulling en samenstelling selectiecommissie
 20. Provinciaal Onderwijs
  Naamswijziging provinciale scholen en centra m.i.v. het schooljaar 2019 – 2020
  Kennisneming
 21. Erediensten – Orthodoxe Kerkfabrieken
  Apostel Andreas te Gent
  Jaarrekening 2018 – verlenen van gunstig advies
 22. Bestuurszaken – APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
  Goedkeuring van het ontwerp van pensioenlastconvenant tussen de Provincie, het APB, de gemeente Merelbeke en het OCMW Merelbeke en machtiging van de Deputatie tot uitvoering en het stellen van rechtshandelingen
 23. Bestuurszaken – EthiasCo cvba
  Lidmaatschap Client Board
  Bevestiging aanstelling Walter Roggeman
 24. Patrimonium Provincie en paraprovinciale instellingen
  Raamcontract “Schrijnwerk en droge afbouw”
  Goedkeuring van voorwaarden en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking
 25. Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal – bouwwerken: onthaalcentrum Lam Gods in tuin Bisschoppelijk Paleis
  Goedkeuring zakenrechtelijke regeling, machtiging van de deputatie
 26. Mondiale solidariteit – reglementering
  Vaststelling van het reglement “Regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking” en opheffing van het reglement van 11 december 1996, zoals herhaaldelijk gewijzigd, onmiddellijke inwerkingtreding met een specifieke afwijkingsbepaling voor 2019
 27. Voorstel van Greet De Troyer
  Uitbouw van een provinciale databank “Mandaten”
 28. Voorstel van Hilde Bruggeman
  Opstart onderzoek “ evaluatie van gesubsidieerde projecten”
 29. Vraag van Greet De Troyer
  Uitzondering op inzagerecht in deputatiedossiers via Nano: verantwoording en non-communicatie?
 30. Vraag van Olaf Evrard
  Recreatiedomeinen en incidenten met jongeren: aanpak preventief en repressief, efficiëntie en samenwerking?
 31. Vraag van Olaf Evrard
  Gentse Floraliën, gratis pluktuin en provinciale betrokkenheid?
 32. Vraag van Greet De Troyer
  Recreatiedomeinen: organisatievorm en optimalisatie-oefening: specificiteit beheer domeinen vs. administratie, btw-consequenties, centraal leiderschap
 33. Vraag van Olaf Evrard
  Hinder bedrijf Empro in het Hoogveld (Dendermonde): motivering weigeringsbeslissing en planning
 34. Vraag van Olaf Evrard
  Hardstylefestival The Qontinent: zin/verantwoord zijn, evaluatie en conclusies
 35. Vraag van Greet De Troyer
  Vereniging van Provincies (VVP): vertegenwoordiging en verslaggeving, aanpak deputatie
 36. Vraag van Greet De Troyer
  Beleidsmatige impact van de Vlaamse (in)formateursnota met een op korte termijn voorgestelde afschaffing provinciebesturen
 37. Vraag van Greet De Troyer
  Verklaring eerste gedeputeerde – woordvoerder op TV Oost: officieel provinciaal standpunt?
 38. Vraag van Christian Bauwens
  Aanrekenen auteursrechten aan Toerisme Oost-Vlaanderen voor opname kunstwerken in de wandelkaart “Roger Raveelroute”
 39. Vraag van Christian Bauwens
  Vernietiging verkavelingsvergunning en te ondernemen stappen
 40. Vraag van Hans Mestdagh
  Sint-Baafskathedraal – Bezoekerscentrum Lam Gods: zakenrechtelijke implicaties en financiële consequenties
 41. Vraag van Olaf Evrard
  Beervelde – Flanders Garden Festival –ondersteuning door provincie, TOV en EROV
 42. Vraag van Martine Verhoeve
  Stopzetting subsidie vzw School en Ziekzijn Oost-Vlaanderen
 43. Vraag van Peter Hertog
  Invoering maximumfactuur in het Provinciaal Onderwijs
 44. Vraag van Philippe De Coninck
  Huldiging koninklijke verenigingen
 45. Vraag van Bruno Matthys
  Extra financiële opvang voor egels