De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

19-06-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Economie – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies voor de organisatie en de promotie van evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio, inwerkingtreding op 20 juni 2019
 2. Economie – vzw Designplatform Gent – Oost-Vlaanderen
  Goedkeuring statutenwijziging
 3. Economie – SE North Sea Port
  Voorbereiding van de Algemene Vergadering van 28 juni 2019
  Vaststelling van het mandaat van provinciale vertegenwoordiger Kurt Moens: goedkeuring van voorstellen op agenda
 4. Toerisme – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen en opheffing van het reglement van 04 september 2013, inwerkingtreding op 19 juni 2019
 5. Toerisme – Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 2019 – 2025
  Goedkeuring beleidsplan
 6. Integraal Waterbeleid - Aanleg van een verbindingswaterloop te Gent
  Goedkeuring van de kaderovereenkomst, de offerte en de samenwerkingsovereenkomst
 7. Landbouw en Platteland
  Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde vzw – vertegenwoordiging:
  - Aanduiding van gedeputeerde Leentje Grillaert in de Algemene Vergadering
  - Voordracht van gedeputeerde Leentje Grillaert in de Raad van Bestuur
 8. Landbouw en Platteland – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies in het kader van landbouw- en plattelandseducatie in Oost-Vlaanderen en opheffing van het reglement van 25 februari 2015, inwerkingtreding op 01 juli 2019 met overgangsbepaling
 9. Mobiliteit – Fietssnelwegen te Dendermonde
  Aanleg deel fietssnelweg F44 te Dendermonde
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau
 10. Mobiliteit – Fietstunnel te Zottegem
  Opportuniteit gebruik tunnel Infrabel
  Toekenning van subsidie op het gemeentelijk aandeel voor de bouw ervan
 11. Mobiliteit – Fietssnelwegen - brug over Ringvaart Evergem
  Fietssnelweg F42 – aanleg brug over Ringvaart tussen Gent en Evergem
  Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst, financiële tussenkomst en bestek, gunningswijze en raming
 12. Mobiliteit – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. het toekennen van subsidies voor regulier onderhoud van fietssnelwegen met onmiddellijke inwerkingtreding
 13. Natuur en Milieu - Vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme
  Vertegenwoordiging:
  - Aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
  - Voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
 14. Natuur en Milieu - Vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
  Vertegenwoordiging:
  - Aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
  - Voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
  - Voordracht van 1 kandidaat-voorzitter van de Raad van Bestuur
 15. Milieu en Natuur - Openruimteproject “Rodeland”
  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en van het provinciale aandeel in de cofinanciering
 16. Recreatiedomeinen – patrimonium - Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke
  Vervanging noordelijk deel speelterrein A
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op nationaal niveau
 17. Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Ster te Sint-Niklaas – patrimonium
  Wijziging bestaande erfpacht
  Machtiging van de deputatie
 18. Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen - Beheersovereenkomst
  Evaluatie beheersovereenkomst 2014 – 2018
  Kennisgeving van het evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst
 19. Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Ster te Sint-Niklaas
  Opstalovereenkomst restaurant
  Verlenging van de overeenkomst tot en met 31 december 2021 in functie van een verlengde uitbating
 20. Ruimte
  Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20 – 50” : conceptnota
  Kennisgeving
 21. PROCORO – samenstelling
  Benoeming van een voorzitter, ondervoorzitter, vaste secretaris, externe en interne effectieve en plaatsvervangende leden
 22. Wonen – Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba De Nieuwe Haard
  Goedkeuring bijstorting met het oog op het bereiken van minimumvereiste volstort kapitaal cf. de statuten
 23. Interne Controle - Organisatiebeheersing
  Rapportering provinciegriffier
  Kennisgeving van het jaarverslag 2018
 24. Organisatiebeheersingssysteem – nieuw
  Vaststelling van het algemene kader en van de bevoegdheden toe te vertrouwen aan de deputatie
 25. Personeel – Provinciegriffier
  Verlenen van eervol ontslag m.i.v. 01 april 2020 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en machtiging zijn rechten op pensioen te laten gelden
 26. Personeel – Functie Provinciegriffier
  Vacantverklaring en vaststelling van de wijze van invulling van de functie
 27. Financiën - Jaarrekening 2018
  - Kennisneming van de interne kredietaanpassingen, de thesaurierekeningen en het verslag van het Rekenhof
  - Vaststelling van de jaarrekening 31 12 2018 en van de lijst van buitengebruikstellingen van roerende en onroerende activa
 28. Financiën - Budget 2019
  Vaststelling van de tweede wijziging
 29. Interne organisatie – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de behandeling van meldingen en klachten over de dagelijkse werking van de Provincie en de behandeling van suggesties met het oog op verbetering van die werking en opheffing van het reglement van 19 december 2018 betreffende de klachtenbehandeling, inwerkingtreding op 20 juni 2019 met overgangsbepaling
 30. Onderwijs - PCVO HBO5 en Perspectief PCVO
  Opheffing m.i.v. 01 september 2019 van de provincieraadsbesluiten van 20 juni 2018 houdende de gemeenschappelijke tekst Centrumreglement PCVO HBO5 en Centrumreglement SLO van Het Perspectief PCVO
 31. Onderwijs - buitengewoon basisonderwijs
  Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor buitengewoon basisonderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 32. Onderwijs - BSO Spectrum Buggenhout
  Vaststelling van het schoolreglement van de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum te Buggenhout en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 33. Onderwijs - PI Heynsdaele
  Vaststelling van het schoolreglement van het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 34. Onderwijs - PCDO Eeklo
  Vaststelling van het Centrumreglement voor het Provinciaal Centrum voor Deeltijds Onderwijs te Eeklo en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 35. Onderwijs - gewoon voltijds secundair onderwijs
  Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor gewoon voltijds secundair onderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 36. Onderwijs - volwassenenonderwijs secundair onderwijs
  Vaststelling van het gemeenschappelijk centrumreglement van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs secundair onderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
 37. Onderwijs – Traject naamswijziging
  Goedkeuring methodiek en traject
 38. Erediensten
  Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs te Gent
  Jaarrekening 2018: verlenen van gunstig advies
 39. PIMD Oost-Vlaanderen - begrotingswijziging 2019
  Begrotingswijziging 2019/1
  Verlenen van gunstig advies
 40. PIMD Oost-Vlaanderen - begroting 2020
  Begroting 2020
  Verlenen van gunstig advies
 41. Bestuurszaken - Gemeentelijke Holding
  Nv Gemeentelijke Holding, in vereffening
  Voorbereiding van de Algemene Vergadering 26 juni 2019: vaststelling van het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger
 42. Bestuurszaken - APB Lemberge
  APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – jaarrekening 2018
  Verlenen van gunstig advies
 43. APB Lemberge - vertegenwoordiging
  Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
 44. Patrimonium – Openruimteproject Moervaartvallei
  Goedkeuring eenzijdige aankoopbelofte jegens de VLM en machtiging van de deputatie
 45. Patrimonium – Huysmanhoeve te Eeklo
  Goedkeuring ontwerpakte aankoop en plantrecht jegens het OCMW Gent
 46. Personeel - reglementering
  Vaststelling van het reglement vrijwilligers en losse medewerkers en opheffing van het reglement van 13 november 2013, inwerkingtreding op 01 juli 2019
 47. Provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen - Jaarrekening
  Jaarrekening 2018
  Goedkeuring jaarrekening
 48. Voorstel van Stefaan Van Gucht
  Vraag om in te gaan op het verzoek van het Dendermondse schepencollege om bijkomende voorwaarden te koppelen aan de milieuvergunning van Empro Europe
 49. Vraag van Greet De Troyer
  Participatiebeleid in sociale huisvestingsmaatschappijen: voorbereiding algemene vergaderingen en infomoment vertegenwoordigers/provincieraad/verenigde commissies
 50. Vraag van Greet De Troyer
  Delegaties van Provincieraad naar Deputatie, een Provincieraad met volheid van bevoegdheid of mindervalide cf. de delegaties “Inrichtingsprincipes fietssnelwegen” en “Personeelsbeleid”
 51. Vraag van Greet De Troyer
  In aanvulling op de initiële vraag m.b.t. het participatiebeleid in sociale huisvestingsmaatschappijen: provinciaal standpunt nopens de plannen van WoninGent in de Brugse Poort
 52. Vraag van Olaf Evrard
  Pesten op school (PIHS): beleid, kennis en aanpak problematiek
 53. Vraag van Olaf Evrard
  Scheepswerven Baasrode: verhuring, voorwaarden en organisatie 01 juni
 54. Vraag van Bart Blommaert
  Verlengde sluiting zwembad Provinciaal domein Puyenbroeck: oorzaak?
 55. Vraag van Bart Blommaert
  Uittreding provincies uit intercommunales: opvolging en praktische uitwerking projectfondsen?
 56. Vraag van Philippe De Coninck
  Preventiemaatregelen tegen Legionella in provinciale inrichtingen
 57. Vraag van Kenneth Taylor
  Groepsaankoop zonnepanelen en duurzaamheidsaspecten?
 58. Vraag van Kenneth Taylor
  Provinciale visie rond mobiliteit in gemeenten, specifiek parkeerproblematiek
 59. Vraag van Bruno Matthys
  8 mei – viering te Gent: herdenking van slachtoffers van oorlogen en conflicten en afwezigheid gedeputeerden