De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

15-05-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provincieraad – eretitels
  Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid aan Jan Fiers
 2. Maatschappijen - POM Oost-Vlaanderen
  Activiteitenverslag, jaarrekening en verslagen boekjaar 2018
  Kennisneming
 3. Economie – Subsidies samenwerking sociaal-economisch middenveld
  Toekenning van de subsidie 2019 aan Unizo Oost-Vlaanderen te Gent voor het zomerevent Ondernemen is topsport
 4. Milieuzorg Op School (MOS)
  Overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een periode van 5 jaar
  Goedkeuring van de overeenkomst en machtiging van de Deputatie tot ondertekening en uitvoering
 5. Mobiliteit - Fietssnelwegen De Pinte
  Aanleg van een deel fietssnelweg in De Pinte
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau
 6. Mobiliteit – Fietssnelwegen Merelbeke
  Aanleg van een deel fietssnelweg in Merelbeke
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau
 7. Mobiliteit – Fietssnelwegen
  Heraanleg kruispunten, structureel onderhoud en aanbrengen signalisatie te Kluisbergen/Oudenaarde
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking
 8. Ruimte - Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
  Ontwerp tweede partiële herziening
  Verlenen van gunstig advies
 9. Ruimte
  Ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Aardgasleiding Brakel – Haaltert
  Verlenen van gunstig advies
 10. Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke
  Aanleg landschapspark
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking
 11. Provinciaal domein De Ster te Sint-Niklaas
  Aanleg zwem- en watersportsteiger
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking
 12. Wonen – vertegenwoordiging
  Sociale kredietvennootschap Onze Thuis nv (Onesto) te Beveren
  Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 13. Wonen – vertegenwoordiging
  Sociale Huisvestingsmaatschappij Habitare+
  Raad van Bestuur: voordracht van een voorkeurkandidaat- en een tweede kandidaat-vertegenwoordiger in hiërarchische volgorde cf. de genderverplichting
 14. Deputatie – bevoegdheidsverdeling
  Opheffing van het besluit van 03 december 2018 houdende de verdeling van de bevoegdheden binnen de Deputatie legislatuur 2018 – 2024 en (her)vaststelling van de bevoegdheidsverdeling bij besluit van 21 maart 2019
  Kennisgeving
 15. Erediensten
  Islamitische Gemeenschap Ensarija te Gent
  Jaarrekening 2018: verlenen van gunstig advies
 16. Erediensten
  Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te Gent
  Jaarrekening 2018: verlenen van gunstig advies
 17. WMD – Jaarlijkse actieplannen Onderwijs 2014 – 2019 – evaluatie
  Kennisneming
 18. Provinciale diensten
  Raamovereenkomst voor het beheer van abonnementen op kranten, tijdschriften en periodieken en het leveren van boeken
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking
 19. Provinciale diensten
  Raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren 2019 – 2023
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling met de inschrijvers van voorafgaande openbare procedure
 20. Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen OFP – aanpassing van het financieringsplan
  Goedkeuring van het aangepaste financieringsplan en machtiging van de provinciale vertegenwoordigers om dit te bekrachtigen in de Algemene Vergadering
 21. Vzw Medov – vertegenwoordiging
  - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger (provincieraadslid) in de Algemene Vergadering
  - Voordracht van 1 vertegenwoordiger-ondervoorzitter (gedeputeerde) in de Raad van Bestuur

 22. Cvba Waalse Krook – voorbereiding Algemene Vergadering van 03 juni 2019
  - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
  - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger: goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
 23. Provinciaal patrimonium en patrimonium paraprovinciale instellingen
  Raamcontract technische installaties
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale bekendmaking
 24. ICT Hardware – Software
  Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze cf. “ICT Aankoopcentrale stad Brugge” en toetreding tot de raamovereenkomst
 25. ICT - Consultancy
  Beroep op de Aankoopcentrale Inhuring ICT consultancy van de provincie Antwerpen en toetreding tot de raamovereenkomst: goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze voor een periode van 48 maanden
 26. WMD – Jaarlijkse actieplannen Administratie 2014-2019
  Evaluatie
  Kennisneming
 27. APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – vertegenwoordiging
  - Vaststelling samenstelling Raad van Bestuur
  - Aanduiding leden van de Raad van Bestuur, provinciale en gemeentelijke
 28. Voorstel namens Vlaams Belang
  Erov vzw – vertegenwoordiging in Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
  beëindiging mandaat Olaf Evrard als effectief lid
  aanduiding/voordracht van Christian Bauwens in vervanging van Olaf Evrard
 29. Voorstel namens CD&V
  Provinciaal Management Comité – algemene vergadering
  beëindiging mandaat effectief lid Hilde De Sutter
  aanduiding Leentje Grillaert in vervanging van Hilde De Sutter
 30. Vraag van Greet De Troyer
  Sociale huisvestingsmaatschappijen, provinciale participatie, financieel en beleidsmatig
  Strategische houding tav evolutie die provinciale vertegenwoordiging weert, inclusief effect van/omgang met genderproblematiek

 31. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciaal patrimonium en de Nationale Bank van Aalst: verkoop, bestemming, maatschappelijk nut
 32. Vraag van Greet De Troyer
  Bevoegdheden en Interne (Re)organisatie: open denkoefening, visie, toekomstplannen
 33. Vraag van Olaf Evrard
  Oost-Vlaamse kerken – brandveiligheid en –preventie, beroep op expertise van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, bevindingen
 34. Vraag van Christian Bauwens
  Cvba Waalse Krook – btw-problematiek en mogelijke financiële gevolgen voor de provincie
 35. Vraag van Carola De Brandt
  PTI Ninove: (on)veiligheid turntoestellen, risico, aansprakelijkheid
 36. Vraag van Carola De Brandt
  PTI Ninove: opendeurdag en ontbrekende infostand PCVO Groeipunt
 37. Vraag van Greet De Troyer
  Gentse Floraliën 2020: provinciale subsidie en/of participatie en vertegenwoordiging in de Koninklijke Maatschappij
 38. Vraag van Hans Mestdagh
  Brandveiligheid en brandveiligheidsmaatregelen in de Sint – Baafskathedraal te Gent, financiële gevolgen voor de provincie
 39. Vraag van Kenneth Taylor
  De rol van de provincieraadsleden
 40. Vraag van Kenneth Taylor
  Automatische schrapping belastingplicht APB-bedrijven bij stopzetting vennootschap of zelfstandige activiteit
 41. Vraag van Olaf Evrard
  Fietsostrade op Hansbeeks grondgebied
 42. Vraag van Philippe De Coninck
  Bijzonder Economisch Knooppunt Zelzate - Assenede
 43. Vraag van Bruno Matthys
  Complexe administratie verhoogde tegemoetkoming provinciebelasting
 44. Vraag van Bruno Matthys
  Verplichte vliegtuigreis bij opleiding reisleider in Het Perspectief