De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

27-03-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provincieraad - Deontologische Commissie
  Wijziging van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement van de Deontologische Commissie en vaststelling van de gecoördineerde versie legislatuur 2018 - 2024
 2. Verklaring namens de deputatie
  Voorstelling van het Bestuursakkoord door eerste gedeputeerde Kurt Moens
 3. Ruimte - project Oudenaarde Linkeroever (uitgesteld punt zitting 27 februari 2019)
  Goedkeuring van het “Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark”
 4. Economie – North Sea Port
  Voorbereiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 april 2019:
  - kennisneming van de agenda
  - goedkeuring van het besluit m.b.t. de Uitvoeringsovereenkomst en de Garantieovereenkomst
  - aanduiding van 1 vertegenwoordiger met mandaat
 5. Economie – subsidies samenwerking sociaal -economisch middenveld
  Toekenning van de subsidie 2019 aan de Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen te Zwijnaarde voor de provinciale voorstelling van het visierapport “Burgers en Bouwers, schouder aan schouder”
 6. Economie – Designplatform Gent-Oost-Vlaanderen vzw – vertegenwoordiging:
  - Algemene Vergadering: aanduiding van 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden
  - Raad van Bestuur: voordracht van 1 bestuurder
 7. Economie – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies ter ondersteuning van de maximale ontwikkeling in hun dienstverlening voor een ondernemingsvriendelijk beleid en de promotie van de plaatselijke handel, middenstand en horeca en opheffing van het reglement van 29 april 2015, inwerkingtreding op 27 maart 2019
 8. Economie – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies ter ondersteuning van de imagovorming, de professionalisering en de promotie van detailhandel, middenstand en horeca via de lokale handels-, middenstands- en horecaverenigingen en opheffing van het reglement van 29 april 2015, inwerkingtreding op 27 maart 2019
 9. Integraal Waterbeleid
  Beheer stuwen en pompen
  Goedkeuring van de overeenkomst “Ondersteuning door TMVW bij beheer van gemalen en stuwen”
 10. Plattelandsbeleid – vertegenwoordiging
  Provinciaal Managementcomité (PMC):
  Aanduiding van 5 effectieve en 5 plaatsvervangende vertegenwoordigers

  Leader, Plaatselijke Groepen (PG):
  Aanduiding van telkens 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers in resp. Leader Meetjesland, Leader Vlaamse Ardennen en Leader Grensregio Waasland
 11. Landbouw en Platteland
  Vzw RATO – vertegenwoordiging:
  - Algemene Vergadering: aanduiding van (maximaal) 18 provincieraadsleden en 1 gedeputeerde
  - Raad van Bestuur: voordracht van (maximaal) 5 provincieraadsleden en 1 gedeputeerde
 12. Mobiliteit - Provinciaal Mobiliteitscharter
  Goedkeuring addendum tussen provincie en Vlaams Gewest met het oog op de vernieuwing van het charter met startdatum 01 januari 2019
 13. Mobiliteit – Fietssnelwegen
  - Goedkeuring van de Richtlijnennota Inrichtingsprincipes Fietssnelwegen Oost-Vlaanderen
  - Delegatie aan de Deputatie van de tussentijdse goedkeuring van wijzigingen
  - Goedkeuring van het principe van een jaarlijkse kennisgeving aan de Raad van de meest actuele versie van de nota
 14. Mobiliteit – Fietssnelwegen
  Aanleg van een deel van fietssnelweg F40 te Merelbeke
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale invulling en bekendmaking en met subsidievraag bij het Fietsfonds
 15. Mobiliteit – Fietssnelwegen
  Aanleg van een deel van fietssnelweg F41 te Wachtebeke
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met nationale invulling en bekendmaking en met subsidievraag bij het Fietsfonds
 16. Mobiliteit – Fietspaden
  Vaste belofte van toelage voor de aanleg van fietspaden n.a.v. het heraanleggen van de Grote Baan te Herdersem (Aalst) in afwijking van artikel 6 §3 van het reglement en met tussenkomst van het Fietsfonds
 17. Vzw Max Mobiel – vertegenwoordiging
  - Algemene Vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
  - Raad van Bestuur: voordracht van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
 18. Milieu – Patrimonium
  Aankoop percelen bos te Sint-Niklaas
  Machtiging van de Deputatie en goedkeuring van de eenzijdige verkoopbelofte
 19. APB De Gavers – vertegenwoordiging
  Aanduiding van Koen Roman als bestuurder en herroeping wegens vergissing van de aanduiding van Hans Mestdagh bij besluit van 27 februari 2019
 20. Financiën – Budget 2019
  Vaststelling van de 1ste reeks wijzigingen
 21. Financiën
  Rapportering financieel beheerder over 2018
  Kennisneming
 22. OFP Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging
  Aanduiding van Elisabet Dooms als vervanger van de Voorzitter van de Algemene Vergadering en herroeping van de aanduiding van Hans Mestdagh bij besluit van 27 februari 2019
 23. Egov – Informatieveiligheid
  Goedkeuring informatiebeveiligingsbeleid
 24. Logistiek – Verzending Gent Centrum
  Uitbesteden brievenpost en pakjes d.m.v. aansluiting bij de raamovereenkomst van de aankoopcentrale Facilitair Bedrijf
 25. Gemeentelijke Administratieve Sancties
  Rapportering over de werking 2018
  Kennisneming
 26. Onderwijs – Patrimonium
  PCVO Het Perspectief te Assenede, heraanleg toegangsweg campus Stoepe
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met invulling en bekendmaking op nationaal niveau
 27. Onderwijs – Patrimonium
  PCVO Dender en Schelde te Zottegem
  Leveren, plaatsen en afwerken van containerklassen
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 28. Onderwijs – reglementering
  Paulo – Politieopleiding
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de basisopleidingen aspirant - inspecteur en aspirant – hoofdinspecteur en opheffing van bestaande reglementen, inwerkingtreding op 01 april 2019
 29. Patrimonium - PAM Velzeke
  Openbare verkoop woning en bijhorende grond Molenlos 2
  Machtiging van de Deputatie de openbare verkoop af te handelen voor minimum de prijs opgenomen in het schattingsverslag
 30. Patrimonium – Leopoldskazerne te Gent
  Private ontwikkeling van de site:
  - Goedkeuring van de zakenrechtelijke structuur van de verschillende zones van de site
  - Machtiging van de Deputatie tot het stellen van alle noodzakelijke rechtshandelingen en de administratieve afhandeling van de akten
 31. Patrimonium
  Dienstencontract voor het op afroep verrichten van schattingen van de waarde van onroerende goederen en aanverwante rechten
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure op nationaal niveau
 32. Patrimonium
  Raamcontract voor het op afroep verrichten van diverse metingen van onroerende goederen door een landmetersbureau
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure op nationaal niveau
 33. Bestuurszaken – vertegenwoordigingen
  Algemene Vergadering – aanduidingen:
  - VMW: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - VLM: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - CEVI vzw: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - EthiasCo cvba: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - De Lijn: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  - Gemeentelijke Holding nv: 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
  Raad van Bestuur - voordrachten:
  - VMW: 1 effectief lid
  - VLM: 1 effectief lid, mannelijke kandidaat en 1 effectief lid, vrouwelijke kandidaat
  - CEVI vzw: 4 effectieve leden
  - EthiasCo cvba: 1 effectief lid
  - Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk: dubbele voordracht van 3 mannen en 3 vrouwen
  Directiecomité – voordracht:
  - CEVI vzw: 1 effectief lid
  College van Toezicht – voordracht:
  - Cevi vzw= 1 effectief lid
  Raadgevend Comité – voordracht:
  - EthiasCo cvba: 1 effectief lid
  Aandeelhoudersbestuur drinkwater – voordracht:
  - VMW : 1 effectief lid
 34. ICT – Hardware en Software
  Goedkeuring aansluiting bij ICT – Aankoopcentrale stad Brugge voor een bepaalde verlengbare periode en machtiging van de Deputatie tot het stellen van de nodige rechtshandelingen en uitvoerende handelingen
 35. Erfgoed – vzw Monumentenwacht Vlaanderen – vertegenwoordiging
  Aanduiding voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur:
  - vast lid: de gedeputeerde voor Erfgoed
  - 1ste plaatsvervangend lid: de directeur Erfgoed
  - 2de plaatsvervangend lid: het diensthoofd Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
 36. Integraal Waterbeleid
  Integraal Waterbeleid
  Onderhoud onbevaarbare waterlopen van 2de categorie in verschillende sectoren
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking
 37. Voorstel van Greet De Troyer
  Uitbouw klachtencoördinatie tot de positieve variant van burgerparticipatie
 38. Voorstel van Bart Blommaert
  APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – vertegenwoordiging: beëindiging huidige mandaten en aanduiding nieuwe bestuurders
 39. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciaal secundair onderwijs: keuze didactiek en permanente evaluatiesystematiek in provinciale scholen
 40. Vraag van Greet De Troyer
  Elektronisch betalen mogelijk bij afname provinciale diensten?
 41. Vraag van Christian Bauwens
  Provinciaal domein Roomakker: van bos naar hooiland
 42. Vraag van Walter Roggeman
  Ruimingswerken Polder Beneden-Dender en toezicht
 43. Vraag van Martine Verhoeve
  Mountainbikers in het Kloosterbos
 44. Vraag van Philippe De Coninck
  Afslanking provincies, eigendomsoverdracht: beweegredenen stopzetting procedure voor de Raad van State
 45. Vraag van Olaf Evrard
  Rap-op-Stap-kantoren: aantal kantoren, aantal aanvragen, Al Minara vzw
 46. Vraag van Olaf Evrard
  Provinciale groepsaankopen: nut, versnelling en efficiëntere procedure mogelijk?
 47. Vraag van Greet De Troyer
  Provinciale belastingen en alleenstaanden, een singletoets?
 48. Vraag van Filip Van Laecke
  Stopzetting procedure Raad van State i.k.v. eigendomsoverdrachten afslanking provincies
 49. Vraag van Bart Blommaert
  Opvraging brandveiligheidsattest bij te huur gestelde panden via TOV
 50. Vraag van Kenneth Taylor
  Login fractiemedewerkers en te beperkte toegang ter ondersteuning fractie
 51. Vraag van Kenneth Taylor
  PTI Ninove en muizenproblematiek
 52. Vraag van Bruno Matthys
  Waterstoftrein voor reizigersvervoer Langs de lijn 204 – ondersteuning door de provincie