De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

25-01-2017 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provincieraad – samenstelling
  Marc De Buck, tijdelijk verhinderd
  Kennisneming van de verhindering en van de vraag om vervanging
 2. Provincieraad – samenstelling
  Liliane Lebon, tijdelijke opvolging:
  - Onderzoek der geloofsbrieven
  - Eedaflegging
  - Actualiseren van samenstelling fractie en commissies
 3. Toespraak voor de Provincieraad door de Provinciegouverneur Jan Briers
 4. Designplatform Gent – Oost-Vlaanderen Vertegenwoordiging
  Vervanging van Sara De Potter als plaatsvervangend lid in de algemene vergadering
 5. Maatschappijen POM Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging
  Aanduiding van een lid van de Raad van Bestuur in vervanging van Jan Fiers
 6. Vernieuwd streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen
  Regioraad van de overlegstructuur voor Zuid-Oost-Vlaanderen
  Aanduiding voor 2,5 jaar van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden
 7. Ruimtelijke planning grup Balegro Oosterzele
  GRUP "Winning van oppervlaktedelfstoffen Zand- en steengroeve Balegro" te Oosterzele - ontwerp
  Verlenen van gunstig advies met opmerkingen i.k.v. openbaar onderzoek
 8. Ruimtelijke planning - Prup Deinze
  PRUP "Gaversesteenweg – Krekelstraat” te Deinze
  Definitieve vaststelling
 9. Milieubeleidsplanning – personeel - Project "Moervaartvallei"
  Vaststellen van de contractuele personeelsbezetting en bepalen van de looptijd
 10. Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke – patrimonium
  Design en Build logistiek / administratief gebouw
  Goedkeuring van het aangepaste bestek met raming, opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 11. Onderwijs – patrimonium - PTI en PCVO Eeklo
  PTI en PCVO Eeklo: nieuw inkomgebouw, brandcompartimentering, actieve brand-, gas- en inbraakbeveiliging en vervangen leidingnetten - ontwerp
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding
 12. Openbare bibliotheken – streekgericht bibliotheekbeleid
  Verlenging organisatie Cinébibproject rond regionaal collectiebeleid voor Oost-Vlaamse openbare bibliotheken i.s.m. West-Vlaanderen
  Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst voor aanneming van diensten en machtiging van de Deputatie tot ondertekening van de overeenkomst
 13. Erfgoed – personeel - Project "De kerk in het midden"
  Vaststellen van de contractuele personeelsbezetting en bepalen van de looptijd
 14. Islamitische erediensten
  Islamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim te Ledeberg
  Verlenen van gunstig advies aan de jaarrekening 2015
 15. Team Sociale Planning en Netwerking
  PEVA Regionaal Welzijnsoverleg Oost-Vlaanderen
  Goedkeuring van het jaaractieplan 2017
 16. Jeugd - Provinciale Adviesraad voor de Jeugd
  Verlenging huidige samenstelling tot en met 31 december 2017
 17. Mondiaal beleid: projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen
  Vaststelling van het reglement m.b.t. de subsidiëring van projecten en opheffing van het reglement van 22 april 2004, inwerkingtreding op 25 januari 2017
 18. Ontwikkelingssamenwerking - personeel - Project "Mondiale solidariteit"
  Vaststellen van de contractuele personeelsbezetting en bepalen van de looptijd
 19. Algemeen kansenbeleid - Rap op Stap
  Vaststelling van het reglement betreffende de subsidiëring van Oost-Vlaamse initiatieven die werken op grond van de “Rap op Stap”-methodiek en opheffing van het reglement dienaangaande van 17 juni 2015, inwerkingtreding op 27 januari 2017
 20. Verkiezingen Provincieraad
  Wijziging provinciedistricten en afschaffing kieskantons – ontwerp Vlaamse Regering
  Verlenen van advies
 21. Juridische aangelegenheden – personeel - Project "GAS – Verkeer"
  Vaststellen van de contractuele personeelsbezetting en bepalen van de looptijd
 22. Patrimonium provincie en paraprovinciale instellingen - dakwerken
  Raamcontract dakwerken – ontwerp
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding
 23. Patrimonium provincie en paraprovinciale instellingen schilderwerken
  Raamcontract schilderwerken – ontwerp
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding
 24. Personeel – Competentiemanagement
  Vastlegging van het sjabloon van de functiebeschrijving en van een aantal functiebeschrijvingen en aanvulling van bestaande functiebeschrijvingen
 25. Vraag van Evrard Olaf
  Betoelaagde moskeeën en Dyanet
 26. Vraag van Christian Bauwens
  Tussenkomst MUG Helikopter Oost-Vlaanderen
 27. Vraag van Hendrik De Vis
  Design en Build: logistiek administratief gebouw domein Puyenbroeck
 28. Vraag van Hendrik De Vis
  Bijbestellingen voor de samenwerking met PMV voor de Leopoldskazerne en bijbestelling voor het project Henleykaai
 29. Vraag van Martine Verhoeve
  Akkoord onderwijshervorming – standpunt provinciaal onderwijs
 30. Vraag van Yasmina Beldjoudi
  Onderwijshervorming en provinciaal onderwijs
 31. Vraag van Kurt Moens
  Onderwijshervorming en reactie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 32. Vraag van Annemie Demuyt
  Scheepvaartmuseum Baasrode
 33. Vraag van Kurt Moens
  Betoelaging moskeeën die vallen onder Dyanet