Derde commissie

Datum

08-12-2016 18:00

Locatie

Banketzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Verslag vorige vergadering
  Goedkeuring van het verslag van 10 november 2016
 2. Financiën
  Belastingreglement inzake de Algemene Provinciebelasting 2017
  Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de inflatie
 3. Financiën
  Belastingreglement inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2017
  Heffing van 295 opcentiemen
 4. Financiën Budgetwijziging 2016
  Vaststelling van de 4de wijziging aan het budget 2016
 5. Fingem
  Bekrachtiging besluit Deputatie van 17 november 2016 ter voorbereiding van de algemene vergadering van 14 december 2016
 6. ILVA
  voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016:
  - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
  - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
  - Vaststelling van het mandaat = instemming met de voorstellen
 7. Vzw Medov
  Bevestiging aanduiding van gedeputeerde Eddy Couckuyt in zijn functie van eerste ondervoorzitter
 8. Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen OFP
  Goedkeuring van het jaarverslag 2015 met het activiteitenverslag en de jaarrekening
 9. Personeel – formatie
  Wijziging personeelsformatie en nieuwe functiebeschrijvingen
  Vaststelling
 10. Personeel – competentiemanagement
  Functiebeschrijving decretale graden
  Vastlegging van de functiebeschrijvingen “provinciegriffier” en “financieelbeheerder”
 11. Personeel – rechtspositieregeling
  Vaststelling van de gewijzigde rechtspositieregeling
 12. WMD – jaarlijkse actieplannen
  Goedkeuring van het jaaractieplan 2017 administratie + overkoepelende diensten
 13. Patrimonium Provinciaal domein Puyenbroeck – zwembad en verblijfsaccomodatie
  Dienstencontract voor de globale herstellingswerken aan het zwembad in het kader van de expertise naar de gebreken
  Goedkeuring van ontwerp en raming, opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag
 14. Patrimonium
  Groot Seminarie te Gent - verkoop
  Machtiging van de Deputatie om de verschillende onderdelen via een makelaar onderhands te verkopen voor de geboden prijs
 15. Intergemeentelijke samenwerking
  Veneco – buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016
  Wijziging van artikel 3 van het besluit van 16 november 2016 tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
 16. Varia