Beroep omgevingsvergunning

Omgevingsdecreet

Wil je een beroep instellen bij de deputatie tegen een beslissing van een college van burgemeester en schepenen over een omgevingsvergunningsaanvraag, volg dan de hier beschreven procedure.

Wie in beroep wil komen tegen een beslissing in verband met stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen ingediend vóór 1 januari 2018, moet de oude procedure volgen uit de VCRO.

Vergunningen - beroepsprocedure stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen in kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (uitdovend)

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit. De wetteksten kan je nalezen op omgevingsloket Vlaanderen

Wie kan beroep indienen?

 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • het betrokken publiek (vb. aanpalende buur, een vereniging met rechtspersoonlijkheid);
 • de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
 • de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie (inwerkingtreding nog te bepalen).

Termijn

Het beroep moet ingediend zijn binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet: Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn niet verlengd wordt.

Dossiertaks

Wil je een beroep instellen, dan betaal je eerst een dossiertaks, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De dossiertaks bedraagt 100,00 EUR. Voeg bij het beroepschrift een bewijs van betaling van de dossiertaks.

Betaal de dossiertaks op de rekening van de Provincie Oost-Vlaanderen:

 • IBAN: BE92 0960 0055 3123
 • BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1,  9000  GENT
 • Mededeling: 'Omgevingsvergunning - beroep', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Meer info?

Stel een vraag