Beleidskader warmte

Wist je dat meer dan 60% van het totale energieverbruik in België naar warmte gaat? Zoveel energie hebben we nodig om onze gebouwen te verwarmen, industriële processen aan te drijven en om die heerlijk warme douche te  nemen.

Omdat we willen dat Oost-Vlaanderen in 2050 een klimaatgezonde provincie is, werken we aan groene energie van eigen bodem. Om die doelstellingen te halen, moeten we dus een omslag maken naar een duurzaam, betaalbaar en ruimtelijk efficiënt systeem voor groene warmte. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen, zonneboilers, geothermie, warmte uit lokale (houtige) biomassa en warmtenetten.

Van een beleidslijn warmte…

Om de overgang naar groene warmte richting te geven én betaalbaar te houden, keurde de provincieraad op 28 maart 2018 de ruimtelijke beleidslijn warmte goed.

  • Dat legt de krijtlijnen vast voor het toekomstige ruimtelijk beleid rond warmte: waar zetten we best in op welke vorm(en) van groene warmte? Vooral de keuze van het transport en de locatie van de productie, opslag en verbruik zijn daarbij belangrijk.
  • Sinds maart vormt dat het afwegingskader voor ruimtelijke (her)ontwikkelingen, projecten en kansen rond warmte. Steeds binnen de krijtlijnen van wat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Oost-Vlaanderen in 2050 moet zijn.

Lees de volledige ruimtelijke beleidslijn warmte of lees de samenvatting ruimtelijke beleidslijn warmte.

… naar een volwaardig beleidskader warmte

De beleidslijn is het resultaat van een participatief traject met experts en diverse betrokkenen zoals lokale besturen, ontwikkelaars, bedrijven en sectororganisaties – in de schoot van het Strategisch project Oost-Vlaanderen Energielandschap.

Ook voor de verdere uitwerking tot een volwaardig beleidskader voor warmte zal de Provincie opnieuw participatief te werk gaan door expertensessies, workshops en andere participatiemomenten te organiseren.

Geïnteresseerd om mee te werken aan de uitwerking van een volwaardig provinciaal beleidskader rond warmte? Geef dan zeker je contactgegevens door.

Stel een vraag