Aanbod milieucontract

Klimaat

K1 – Opmaak of actualisatie van een CO2-inventaris

K2 - Opmaak van een energie- en klimaatplan - deel mitigatie

K3 - Opmaak van een energie- en klimaatplan - deel adaptatie

K4 - Co-creatie voor een gesmaakt participatietraject

K5 - Klimaatvriendelijke lokale evenementen

 

Duurzaam wonen en bouwen

DW1 – Bouw- en renovatieadvies voor inwoners van jouw gemeente

DW2 - Duurzaam advies voor gemeentelijke bouw- en wijkprojecten

DW3 - Trajectbegeleiding gemeenschappelijk eco-wonen

DW4 – Energieverlies in beeld brengen met thermografie

 

Energie

E1 - Quick scan ‘energie uit lokale houtige biomassa’

E2 - Van burgerinitiatief naar energiecoöperatie

E3 - Procesbegeleiding en een participatietraject voor de gedragen ontwikkeling van lokale windprojecten

E4 - Opmmaak van een warmtezoneringsplan

E5 - Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen

 

Mobiliteit

M1 - Opmaak van een autodeelactieplan

M2 - Het gemeentelijk wagenpark delen

M3 - Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

M4 - Garage Swap: integratie van duurzame mobiliteit in nieuwbouwprojecten

M5 - Op Wielekes: een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente

M6 - Carpoolen stimuleren en ondersteunen bij bedrijven

M7 - De reisbegeleider zet mensen op weg in het openbaar vervoer

 

Water

W1 - Onderzoek van de waterbodemkwaliteit (slibanalyse)

W2 - Onderzoek naar de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit

W3 - Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers en/of waterpartijen van gemeentelijke domeinen

W4 - Onderzoek naar de werking van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties

W5 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

W6 - Onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwaliteit per watervoerende laag

W7 - Onderzoek inzake verdroging of waterpeilbeheer, formuleren van voorstellen tot remediëring

W8 - Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen

W9 - Monitoring en beheer van watergebonden exoten

 

Lucht, geluid en hinder

LGH1 - Geluidsbeheersing van grootschalige muziekevenementen

LGH2 - Onderzoek van het akoestisch binnenklimaat

LGH3 - Onderzoek van de geluidsoverdracht van muziekinrichtingen naar hun omgeving (en omgekeerd)

LGH4 –Shht… stilte

LGH5 - Trillingsmetingen

LGH6 - Uitgebreide hinderstudie

LGH7 - Specifieke luchtverontreinigende stoffen meten in een afgebakend gebied

LGH8 – Black Carbonmetingen

 

Bodem

B1 - Begeleiding bij schadegevallen

B2 - Kartering van diffuse bodemverontreiniging

B3 - Bodemonderzoeken: standaard technisch verslag en oriënterend bodemonderzoek

B4 - Opmaak van een gemeentelijke inventaris van risicogronden conform VLAREBO

B5 - Opmaak van een erosiebestrijdingsplan           

B6 - Steunpunt Erosie

 

Natuur

N1 – Opmaak van een bermbeheerplan
N2 – Opmaak van natuur- en bosbeheerplannen

N3 – Onderzoek naar het visbestand

 

Natuur- en milieueducatie

NME1 - Inrichting en cofinanciering van (inter)gemeentelijke materiaaldepots voor veldwerkmaterialen

NME2 – Begeleiden van NME- en klimaatactiviteiten voor scholen
NME3 – Klimaatgezonde speelplaatsen

 

Lokale economie

LE1 – Opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan

LE2 - Inplantingsaanvragen en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel

LE3 - Eerste stappen naar een gemeentelijk voedselplan

LE4 - Een eetbare buurt, gemeente of stad

LE5 - Gedeeld gebruik van materiaal tussen buren stimuleren

 

 

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

+32 9 267 78 02