Subsidie voor kunstwerken op een functioneel fietsnetwerk

Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg van een (fiets)tunnel of -brug gelegen op het netwerk lange afstandsfietspaden (LAF), bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) of lokaal functioneel fietsnetwerk (LFF).

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

40 % op het gemeentelijk aandeel met een maximumbedrag van 300 000 EUR per kunstwerk (eenmalige betoelaging).

Voorwaarden

 • Een 'Principiële aanvraag tot subsidie' en een 'Aanvraag tot vaste belofte' indienen ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken.
 • De aanvrager is een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens).
 • Het kunstwerk maakt deel uit van een functioneel fietsnetwerk.
 • Een brug of tunnel die ook gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bromfietsen) komt in aanmerking voor subsidie, berekend volgens het gedeelte voorzien voor fietsers.
 • De gemeente beschikt over een geldig mobiliteitsplan overeenkomstig het Mobiliteitsdecreet.
 • Het kunstwerk voldoet aan de (technische) richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Komen niet in aanmerking voor deze subsidie:
  • kunstwerken gesubsidieerd op basis van het Reglement van 22 juni 2016 met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en de herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Fietsfonds).

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen.

 1. Stuur de 'Principiële aanvraag tot subsidie' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De principiële aanvraag tot subsidie gebeurt op basis van een gemeenteraadsbesluit houdende de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin het kunstwerk vervat zit.

  Voor de principiële belofte beslist de deputatie op basis van het voorgelegde ontwerp principieel over de toekenning van de subsidie.
  De principiële belofte vervalt indien er na 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan, geen aanbestedingsdossier werd ingestuurd.
 2. Stuur de 'aanvraag tot vaste belofte' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De deputatie verleent de vaste belofte van subsidie op zicht van het aanbestedingsdossier.

De 'Principiële aanvraag tot subsidie' en de 'Aanvraag tot vaste belofte' kunnen gezamenlijk aangevraagd worden.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag