De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor fietstelzuilen

Deze subsidie ondersteunt lokale besturen tot het plaatsen van fietstelzuilen op fietssnelwegtrajecten om zo gegevens te verzamelen over het aantal passerende fietsers en om deze fietsers te informeren en te sensibiliseren.

Doelgroep

 • Autonome gemeentebedrijven
 • Gemeenten
 • Havenbedrijven

Bedrag

Maximum 50 % van de subsidieerbare kosten met een maximum van 10 000 EUR per fietstelzuil.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor een principiële belofte van subsidie.
 • Een aanvraag indienen voor een vaste belofte van subsidie.
  Dit kan pas nadat de deputatie een principiële belofte van subsidie heeft toegekend.
 • De aanvrager
  • is een gemeente met een gemeentelijk mobiliteitsplan overeenkomstig het Mobiliteitsdecreet of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens);
  • heeft zijn zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • De fietstelzuil 
  • wordt geplaatst langs een fietssnelweg die is ingericht als fietsweg;
  • beschikt over een dubbelzijdige display, voorzien van een vaste dagteller en een jaarteller waarmee het aantal passerende fietsers kan worden gemeten;
  • is in overeenstemming met de huisstijl routetaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, met vermelding van het nummer van de fietssnelweg.
 • De telgegevens 
  • hebben een betrouwbaarheidsfactor groter dan 95 %;
  • kunnen gedurende 10 jaar jaarlijks of op verzoek kosteloos bezorgd worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen via een vastgesteld sjabloon en in een leesbaar formaat.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
  Het gecumuleerde bedrag mag echter niet meer bedragen dan 100% van het uiteindelijke gunningsbedrag, btw inbegrepen.

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen.

 1. Stuur de 'Principiële aanvraag tot subsidie' naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  In artikel 4 § 1 van het subsidiereglement vind je welke stukken de aanvraag moet bevatten.
 2. Stuur de 'Aanvraag tot vaste belofte' naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  Het dossier van de aanvraag tot vaste belofte is het gunningsdossier.  In artikel 4 § 2 van het subsidiereglement vind je welke stukken dit dossier moet bevatten.

  Je kan de ‘Aanvraag tot vaste belofte’ pas indienen nadat de deputatie een ‘Principiële belofte van subsidie’ heeft toegekend.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag