De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Subsidie voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het lokaal functioneel fietsnetwerk

Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk.

Dit netwerk wordt door de Provincie in samenspraak met de gemeente vastgelegd. 

Een Lokale Functionele Fietsroute is een doelgerichte, lokale fietsverplaatsing in functie van het werk, school, winkel, sportcentrum, openbaar vervoer en voldoet aan volgende afwegingscriteria:

 • de lokale route sluit aan op het bovenlokaal fietsroutenetwerk;
 • de lokale bestemming heeft vandaag geen alternatief via het bovenlokaal fietsnetwerk.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

Maximaal 40 % van subsidieerbare kosten en werken (eenmalige betoelaging).

Voorwaarden

 • Een 'Principiële aanvraag tot subsidie' en een 'Aanvraag tot vaste belofte' indienen ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken.
 • De aanvrager is 
  • een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens);
  • eigenaar van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd of hij legt een onteigeningsplan ter verwerving ervan voor of hij bewijst a.h.v. een overeenkomst dat hij een zakelijk recht heeft op de grond.
 • De fietsinfrastructuur maakt deel uit van het goedgekeurd lokaal functioneel fietsnetwerk.
 • De gemeente beschikt over een geldig mobiliteitsplan overeenkomstig het Mobiliteitsdecreet.
 • Het gaat om de aanleg van een nieuw fietspad of de verbetering van een fietspad.
 • De fietspaden voldoen aan de (technische) richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
  • fietsinfrastructuur langs wegen in eigendom of beheer van het Vlaams Gewest;
  • fietsinfrastructuur die via een samenwerkingsovereenkomst wordt gesubsidieerd, zoals vastgelegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering.

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen.

 1. Stuur de 'Principiële aanvraag tot subsidie' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De principiële aanvraag tot subsidie gebeurt op basis van een gemeenteraadsbesluit houdende de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin het fietspad vervat zit.

  Voor de principiële belofte beslist de deputatie op basis van het voorgelegde ontwerp principieel over de toekenning van de subsidie.
  Deze principiële belofte vervalt indien er na 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan, geen aanbestedingsdossier werd ingestuurd.
 2. Stuur de 'Aanvraag tot vaste belofte' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De deputatie verleent de vaste belofte van subsidie op zicht van het aanbestedingsdossier.

De 'Principiële aanvraag tot subsidie' en de 'Aanvraag tot vaste belofte' kunnen gezamenlijk aangevraagd worden.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag