Valorisatie van houtige biomassa

Gemeenten en bedrijven kunen lokale houtige biomassa inzetten als duurzame bron van warmte. Een troef voor hernieuwbare energie, een lagere CO²-uitstoot én het landschap.

De quick scan ‘Energie uit lokale houtige biomassa’ stimuleert gemeenten om een efficiënte verbrandingsinstallatie te plaatsen en de keten van beheer, oogst, transport/opslag, verbranding op gang te brengen. 

Quickscan voor gemeenten

Via het Milieucontract  kunnen gemeenten hierbij begeleiding van de Provincie aanvragen.

De Provincie en Oost-Vlaanderen Energielandschap bekijken met gemeenten wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn binnen de gemeente voor verwarming met een biomassaketel. Samen met de gemeente gaat de Provincie na hoe (een deel van) het gemeentelijk patrimonium kan verwarmd worden met een biomassaketel.

In de quickscan komen volgende vragen aan bod:

  • In welke gebouwen kan een nieuwe installatie komen? Waar kan dat met een kleinschalige biomassaketel zijn?
  • Welke middelen vraagt dit?
  • Welke houtige biomassa is er nu al beschikbaar?
  • Hoeveel houtige biomassa kan je nog creëren?

Meer praktische informatie over de quickscan vind je in de brochure van het Milieucontract.

Advies voor land- en tuinbouwers

Wil je het beheer van landschapselementen (bijvoorbeeld houtkanten) optimaliseren op en rond je land- of tuinbouwbedrijf? Wil je weten of het haalbaar is om zelf energie te produceren uit de houtige biomassa uit je omgeving? Neem dan gerust contact op.

Je kan ook hulp krijgen bij de opmaak van een landschapsbedrijfsplan.

Subsidies voor landbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen subsidies aanvragen: 

Aanplant en beheer van het landschap

Een beter logistiek model voor warmte uit resthout van lokaal landschapsbeheer, betekent een extra stimulans voor het aanplanten en duurzaam beheren van houtkanten, knotbomenrijen (langs wegen, landbouwpercelen, …) en hakhoutbosjes. Deze landschapselementen dragen op hun beurt bij aan de biodiversiteit en de erfgoedwaarde van het landschap.  Je kan ondersteuning krijgen voor de aanplanting van een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos.

Energieke Houtkanten

Energieke houtkanten worden terug belangrijker. Deze brochure focust zich op houtkanten als landschapselement, maar vooral als bron van energie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

09 267 86 79