De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor energieambassadeurs

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Doelgroep

Energieambassadeurs zoals bv. verenigingen, scholen, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ondernemingen.

Bedrag

Maximaal 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt gecommuniceerd.
  Per budgetjaar kan per energieambassadeur slechts één aanvraag worden ingediend.
 • De energieambassadeur heeft rechtspersoonlijkheid.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar;
  • voldoet minstens aan de volgende criteria:
   • het is een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie en vermindert de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen;
   • de doelstellingen en de te verwachte resultaten van het project zijn concreet en haalbaar: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken (doelstelling), welke stappen hiervoor nodig zijn (stappenplan) en hoe men kan bepalen of de doelstelling gehaald werd (indicatoren);
   • het heeft een visie op langere termijn, in die zin dat de verminderde CO2-uitstoot ook tastbaar blijft na de projectperiode en/of dat de energieambassadeur zijn kennis, methodieken of deskundigheid die hij in het kader van het project heeft opgebouwd, verder verspreidt;
   • het beoogt betrokkenheid en gedragsverandering van de (afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering;
   • het resulteert in zichtbare realisaties én de Provincie Oost-Vlaanderen komt als ondersteunende partner duidelijk in beeld (visibiliteit).
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Klimaat, Natuur & Milieu
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt de aanvragen en brengt een advies uit. 
  Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, zal de adviescommissie de geselecteerde aanvragen rangschikken op basis van haar beoordelingen. Deze rangschikking bepaalt welke aanvragen uiteindelijk worden gesubsidieerd.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag