Subsidie voor experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen

Deze subsidie is bedoeld voor innoverende, niet-persoonsgebonden projecten die volgende woonvormen mogelijk maken:

 • meegroeiwonen;
 • gemeenschappelijk wonen;
 • aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen;
 • wonen in leefbare en duurzame wijken.

De projecten spelen in op tekorten en maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen en versterken zo de Oost-Vlaamse woonmarkt.

Doelgroep

Rechtspersonen

Bedrag

De deputatie stelt het bedrag van de subsidie vast.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 september van het voorafgaande jaar.
  Een subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd en kan ten hoogste tweemaal verlengd worden.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • De projectdoelstellingen:
  • hebben betrekking op meegroeiwonen, gemeenschappelijk wonen, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen, leefbare en duurzame wijken. Een combinatie van projectdoelstellingen is mogelijk;
  • bevatten meetbare effecten op vlak van wonen.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een uitsluitend grondgebonden karakter (dit betekent dat het project binnen de gewestbevoegdheden valt);
  • voldoet aan de doelstellingen van artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  • formuleert een antwoord op een herkenbare maatschappelijke nood of lacune op het vlak van wonen;
  • is innoverend voor Oost-Vlaanderen. Dit betekent dat het project een oplossing biedt voor een woonnood. Voor deze woonnood zijn nog geen oplossingen aangereikt door Vlaanderen;
  • is een experiment in het woonbeleid. Na het project kan er een bijsturing komen van de regelgeving en/of kan het project ingeschakeld worden in het regulier Vlaams of provinciaal beleid;
  • is klimaatgezond;
  • houdt rekening met compactheid, aanpasbaarheid en multifunctioneel gebruik van gebouwen;
  • heeft een visie op leefbaarheid op langere termijn.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid om de doelstellingen van het project te halen.

Procedure

 • De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert ieder jaar een projectoproep met een gestandaardiseerde aanvraag.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 september van het voorgaande jaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Wonen
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt de aanvragen. Zij brengt haar advies uit in de maand september van het voorafgaande jaar.
 • De deputatie beslist en stelt het bedrag van de subsidie vast.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40