CLB

Richtpunt campus Ninove-Zottegem werkt samen met CLB 23 in Oudenaarde. De afkorting CLB staat voor ‘Centrum voor Leerlingenbegeleiding’. Hun contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Wat is leerlingenbegeleiding?

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst.

De begeleiding van de leerlingen situeert zich op de volgende domeinen:

 • Leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Psychisch en sociaal functioneren

Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen onze school en het CLB om te overleggen over de meest aangewezen ondersteuning. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy van de leerlingen.

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en in het belang van de leerling. Personeelsleden hebben beroepsgeheim en een deontologische code.

Het CLB kan leerlingen kortdurend begeleiden. Als er meer gespecialiseerde hulp nodig is, werken ze samen met allerlei diensten en organisaties.

Een deel van de begeleiding is vraaggestuurd of vrijwillig. Dat wil zeggen dat de begeleiding opgestart wordt op vraag van jijzelf, je ouders of de school. Het kan ook zijn dat het CLB zelf een begeleiding voorstelt.

Toestemming?

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder én bekwaam? Dan geef je zelf wel of geen toestemming.
 • Ben je jonger dan 12 jaar én niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.

Voor sommige vormen van begeleiding heeft het CLB geen toestemming van jou of je ouders nodig. Bijvoorbeeld: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht of bepaalde acties in het kader van de preventieve gezondheidzorg.

In geval van afwezigheden zijn jij en je ouders verplicht om samen te werken met het CLB.

Preventieve gezondheidszorg

Het doel van preventieve gezondheidszorg is gezondheid, groei en ontwikkeling beschermen en bevorderen.

Dit doet het CLB door:

 1. Systematische contacten (medisch schooltoezicht) te organiseren
 2. Vaccinaties aan te bieden
 3. Maatregelen te treffen in geval van besmettelijke ziektes


1. Systematische contacten (medisch schooltoezicht)

De systematische contacten zijn verplicht. Ook individuele consultaties zijn in bepaalde situaties mogelijk.

Als ouder of leerling (vanaf 12 jaar) kan je je verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het centrum. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door:

 • Ofwel een andere arts van hetzelfde centrum
 • Ofwel een arts van een centrum naar keuze
 • Ofwel een arts die niet tot een centrum behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de Vlaamse Regering bepaalde bekwaamheidsbewijs

Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het centrum dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het andere centrum of de arts die niet tot een centrum behoort, de bevindingen aan een arts van het centrum dat de school begeleidt.

 

2. Vaccinaties

Voor vaccinaties volgt het CLB de wet betreffende de rechten van de patiënt met de geïnformeerde toestemming. Hierbij wordt niet opgelegd wie de toestemming moet geven. Naargelang de situatie kan het de leerling of de ouders zijn.

 

3. Maatregelen in geval van besmettelijke ziektes

Het CLB treft maatregelen in geval van bepaalde besmettelijke ziektes bij leerlingen of personeel van de school. De ouders, de huisarts of de schooldirectie kunnen de CLB-arts op de hoogte brengen van een besmettelijke ziekte.

CLB-dossier overdragen

Indien een leerling van een andere school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het leerlingendossier overgedragen worden naar het CLB dat onze school begeleidt.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving, verzet aantekenen tegen het overmaken van niet-verplichte gegevens bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

Contact CLB

CLB Oudenaarde – Geraardsbergen
Eindrieskaai 11
9700 Oudenaarde

+32 9 360 14 15

info@clboudenaarde.be

Stel een vraag

Richtpunt campus Ninove - Zottegem - Locatie Zottegem

+32 9 360 19 93