Subsidie voor Zuidprojecten met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie draagt bij tot de realisatie van duurzame ontwikkeling, wereldwijd, én verbindt Oost-Vlamingen direct met mensen in het Zuiden.

Doelgroep

 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

Bedrag

 • Maximaal 8 000 EUR: projecten die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 5 500 EUR: projecten die in voldoende mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 3 000 EUR: projecten die minimaal aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 december van het aanvraagjaar.
  Een aanvraag geldt voor 1 kalenderjaar.
  Het project kan 3 kalenderjaren worden gesubsidieerd mits een jaarlijkse aanvraag én een positieve jaarlijkse evaluatie.
 • De aanvrager:
  • is een rechtspersoon met zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen of een feitelijke vereniging met minstens 2 personen met een domicilie in Oost-Vlaanderen die de aanvraag mee ondertekenen;
  • heeft een rechtstreekse band met de partners in het Zuiden en volgt het project mee op;
  • kan slechts 1 aanvraag per aanvraagjaar indienen;
  • stelt een subsidiedossier in het Nederlands op met bedragen in euro.
 • Niet-gouvernementele organisaties, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of provincies komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Het project:
  • vindt plaats in een DAC-land;
  • voldoet aan enkele inhoudelijke criteria:
   • er is inbedding in de lokale context, het project is geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie;
   • er is aandacht voor de versterking van de lokale partner;
   • het draagt bij tot duurzame ontwikkeling;
   • er is participatie van de doelgroep;
   • er is ervaringsuitwisseling en samenwerking, zowel met organisaties in België als tussen organisaties in het Zuiden;
  • heeft draagvlak in Oost-Vlaanderen.
 • De subsidie mag enkel gebruikt worden voor kosten van het project in het Zuiden.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde kosten geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen voor 1 december van het aanvraagjaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Mondiale Solidariteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  en e-mail ze ook naar noord-zuid@oost-vlaanderen.be
 • De deputatie beslist voor 1 april van het uitvoeringsjaar over de subsidie en bepaalt het exacte bedrag.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag