Subsidie voor de ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap

De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2019 is verstreken.
Deze subsidie wijzigt in het najaar 2019.
Vanaf november 2019 vind je hier het aangepaste subsidiereglement met bijbehorende formulieren voor aanvragen 2020.

Deze subsidie wil lokale actoren en besturen stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s: Sustainable Development Goals). 

De focus ligt op innovatieve projecten, in samenwerking met verschillende partners, gericht op doelgroepen die momenteel beperkt actief zijn rond wereldburgerschap.

Doelgroep

 • Lokale besturen.
 • Lokale actoren: jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, scholen, ouderraden, vrijwilligerswerkingen van ngo's, vierdepijlers, diaspora … .
 • Bovenlokale actoren: regio- of provinciale werkingen.

Bedrag

 • Maximaal 7 000 EUR: projecten die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 5 000 EUR: projecten die in voldoende mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 3 000 EUR: projecten die in beperkte mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 december van het jaar voor het uitvoeringsjaar.
  Indien er voldoende krediet beschikbaar is, wordt een tweede aanvraagperiode voorzien voor projecten in de tweede helft van het jaar. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden voor 1 april van het uitvoeringsjaar.
  Een project kan - mits het indienen van een nieuwe aanvraag - maximum tweemaal worden verlengd.
 • De aanvrager:
  • is een vereniging zonder winstoogmerk, een lokale of bovenlokale actor, een feitelijke vereniging, een OCMW, een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • heeft zijn zetel of een secretariaat binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de geplande activiteiten worden binnen deze provincie ontplooid;
  • overlegt met een deskundige mondiaal beleid van het team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het indienen van een dossier.
 • Er is minimaal samenwerking tussen 3 actoren
 • Het project:
  • is innovatief;
  • zet in op informeren, sensibiliseren en/of aanzetten tot verantwoord wereldburgerschap;
  • heeft een duidelijke mondiale link;
  • heeft betrokkenheid van één of meerdere partners die beperkt actief zijn rond wereldburgerschap;
  • omvat 1 of meerdere activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en gespreid zijn over een kalenderjaar.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde uitgaven geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 december van het jaar voor het uitvoeringsjaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Mondiale Solidariteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent

  of e-mail het naar mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be
 • Een beoordelingscommissie beoordeelt op voorhand de aanvragen.
  Ze legt een gemotiveerd voorstel voor aan de deputatie.
 • De deputatie beslist en stelt het exacte bedrag van de subsidie vast.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag