De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid

Deze subsidie wil lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten en bij te dragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

De focus ligt op innovatieve projecten, in samenwerking met verschillende lokale actoren, gericht op doelgroepen die momenteel beperkt actief zijn rond wereldburgerschap.

Doelgroep

 • Lokale besturen
 • Intergemeentelijke/regionale samenwerkingsverbanden
 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

Bedrag

 • Maximum 7 000 EUR: projecten die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximum 5 000 EUR: projecten die in voldoende mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximum 3 000 EUR: projecten die in beperkte mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.

Indien het beschikbare bedrag ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 december van het aanvraagjaar.
 • Een goedgekeurd project kan - mits het indienen van een nieuwe aanvraag - maximum tweemaal worden verlengd.
 • De aanvrager is een lokaal bestuur of een intergemeentelijk/regionaal samenwerkingsverband of een rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
 • Er is een samenwerking tussen minimaal 3 partners, waarvan ten minste 1 lokaal bestuur.
  3 partners ondertekenen de aanvraag.
 • De aanvrager en de 2 bijkomende partners hebben hun zetel of een secretariaat binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de geplande activiteiten worden ook binnen deze provincie ontplooid.
 • Het project
  • is innovatief;
  • zet in op informeren, sensibiliseren en/of aanzetten tot actief wereldburgerschap;
  • heeft een duidelijke mondiale link;
  • heeft betrokkenheid van één of meerdere partners die beperkt actief zijn rond wereldburgerschap;
  • omvat 1 of meerdere activiteiten gespreid over een kalenderjaar.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde uitgaven geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 december van het aanvraagjaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. team Mondiale Solidariteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
 • Een beoordelingscommissie beoordeelt op voorhand de aanvragen.
  Ze legt een gemotiveerd voorstel voor aan de Deputatie.
 • De Deputatie beslist en stelt het exacte bedrag van de subsidie vast.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

 

Stel een vraag