Subsidie voor projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie

Organisaties die een Europees project indienen, kunnen onder voorwaarden ook terecht bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een subsidie.

Het moet gaan om projecten:

 • uit programma's in het kader van het Europees cohesiebeleid: 
  • doelstelling 'Investeren in groei en werkgelegenheid': EFRO-Vlaanderen 2014-2020 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
  • doelstelling 'Europese territoriale samenwerking':
   INTERREG VA Grensregio Vlaanderen-Nederland
   INTERREG VA France-Wallonie-Vlaanderen
   INTERREG VA 2 Zeeën
   INTERREG VB North Sea Region
   INTERREG VB North West Europe
   INTERREG Europe 2014-2020
   Voor INTERREG zijn er momenteel geen middelen meer beschikbaar. De nieuwe interregprogramma’s zijn in opmaak. Heb je een projectvoorstel voor de nieuwe programmaperiode en zoek je cofinanciering? Neem contact op via europa@oost-vlaanderen.be.
 • uit andere Europese programma’s mits ze worden uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen of een derde in Oost-Vlaanderen en bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Provincie.
  Voor andere Europese programma's zijn er momenteel geen middelen meer beschikbaarDe Europese programma’s zijn in opmaak. Heb je een projectvoorstel voor de nieuwe programmaperiode en zoek je cofinanciering? Neem contact op via europa@oost-vlaanderen.be.

Projecten uit de ELFPO-programma’s (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Doelgroep

Projectpartners, projectpromotoren, projectleiders van projecten die mee gefinancierd worden door de Europese Unie.

Bedrag

Maximaal 25 % van de subsidiabele kosten van het goedgekeurde definitieve projectdossier of maximaal de helft van het te cofinancieren bedrag met dien verstande dat het laagste bedrag van beide maxima het bedrag van de subsidie is.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk 20 werkdagen na de afsluiting van de projectoproep door het betrokken samenwerkingsprogramma of operationeel programma.
 • De aanvrager:
  • heeft rechtspersoonlijkheid;
  • is een projectpartner, een projectpromotor of een projectleider;
  • heeft zijn zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en/of zijn activiteiten vinden er plaats of het moet gaan om coördinatie- of beheerskosten die niet op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden gemaakt, maar die wel ten goede komen aan de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project:
  • kadert binnen een Europees programma en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie;
  • vormt een uitvoering of een verdieping van het door de Provincie Oost-Vlaanderen gevoerde beleid en moet aansluiting vinden bij het Meerjarenplan 2020-2025.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheids-beginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 20 werkdagen na de afsluiting van de projectoproep naar europa@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag