Subsidie voor projecten die mee worden gefinancierd door de Europese Unie

Organisaties die een Europees project indienen, kunnen onder voorwaarden ook terecht bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een subsidie.

Het moet gaan om projecten:

 • uit programma's in het kader van het Europees cohesiebeleid: 
  • doelstelling 'Groei en banen': EFRO-Vlaanderen 2014-2020 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
  • doelstelling 'Europese territoriale samenwerking':
   INTERREG VA Grensregio Vlaanderen-Nederland
   INTERREG VA France-Wallonie-Vlaanderen
   INTERREG VA 2 Zeeën
   INTERREG VB North Sea Region
   INTERREG VB North West Europe
   INTERREG Europe 2014-2020
 • uit andere Europese programma’s mits ze worden uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen of een derde in Oost-Vlaanderen en bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Provincie.

Projecten uit de ELFPO-programma’s (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Doelgroep

Projectpartners, projectpromotoren, projectleiders van projecten die mede gefinancierd worden door de Europese Unie.

Bedrag

 • Maximaal 25 % van de subsidiabele kosten van het goedgekeurde definitieve aanvraagdossier of maximaal de helft van het te cofinancieren bedrag als het gaat om een project dat aansluiting vindt bij minimaal één van de drie merkpijlers voor de Provincie Oost-Vlaanderen met dien verstande dat het laagste bedrag van beide maxima het bedrag van de subsidie is.

of

 • Maximaal 15 % van de subsidiabele kosten van het goedgekeurde definitieve aanvraagdossier of maximaal de helft van het te cofinancieren bedrag als het gaat om een project dat een duidelijk aantoonbare meerwaarde heeft voor de Provincie Oost-Vlaanderen met dien verstande dat het laagste bedrag van beide maxima het bedrag van de subsidie is.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk 20 werkdagen na de afsluiting van de projectoproep door het betrokken samenwerkingsprogramma of operationeel programma.
 • De aanvrager:
  • heeft rechtspersoonlijkheid;
  • is een projectpartner, een projectpromotor of een projectleider;
  • heeft zijn zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en/of zijn activiteiten vinden er plaats of het moet gaan om coördinatie- of beheerskosten die niet op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden gemaakt, maar die wel ten goede komen aan de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project:
  • kadert binnen een Europees programma en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie;
  • vormt een uitvoering of een verdieping van het door de Provincie Oost-Vlaanderen gevoerde beleid en moet
   ofwel aansluiting vinden bij minimaal één van de drie merkpijlers voor de Provincie Oost-Vlaanderen op basis van haar Meerjarenplan 2014-2019:
   - Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
   - Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
   - Een toekomstgerichte organisatie
   ofwel een duidelijk aantoonbare meerwaarde hebben voor de provincie Oost-Vlaanderen als er geen rechtstreekse link is met één van deze drie merkpijlers.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 20 werkdagen na de afsluiting van de projectoproep naar europa@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag