Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning²

Digitale overzichtskaart

Top

Raadpleeg onderaan via 'externe websites' onze digitale overzichtskaart - ruimtelijke planning². Daar vind je een overzicht van de lopende projecten en planprocessen.

#planningkwadraat

Top

Wat houdt ruimtelijke planning in? En hoe zorgt de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor dat rechtstreeks betrokkenen ook hun zeg kunnen doen? In onze animatievideo kom je alles te weten over de aanpak van de Provincie op vlak van ruimtelijke planning². Bekijk de video onderaan bij 'externe websites'. In onze brochure vind je een overzicht van al onze lopende projecten en onze aanpak.

Openbare onderzoeken

Top

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken lopende van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Meer informatie? Raadpleeg onderaan de 'verwante pagina's - aankondigingen openbare onderzoeken PRUP's'. Daar vind je ook meer informatie over het provinciaal planologisch attest.

Definitieve vaststellingen PRUP's

Top

Het PRUP ' Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas fase 1' werd op 22 juni 2016 definitief vastgesteld door de provincieraad. Deze definitieve vaststelling werd op 25 augustus 2016 in het BS gepubliceerd, waardoor het PRUP op 8 september in werking treedt.

Meer informatie? Raadpleeg onderaan de 'overzicht definitieve provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het PRUP 'Glastuinbouwgebied Melsele' werd op 5 oktober 2016 definitief vastgesteld door de provincieraad. Deze definitieve vaststelling werd op 8 december 2016 in het BS gepubliceerd, waardoor het PRUP op 22 december 2016 in werking treedt.

Meer informatie? Raadpleeg de pagina Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)- definitief vastgestelde PRUP's door provincieraad voor de documenten.

Publieke inspraak plan-MER's

Top

De informatie hieromtrent is terug te vinden bij de verwante pagina's onderaan bij milieueffectenrapportage over PRUP's (en dan doorklikken naar de desbetreffende gemeente) of bij de website van Mer -Vlaanderen waar deze consultatiemomenten en bijhorende documenten ook worden weergegeven.

Via een screeningsnota worden de te verwachten effecten van het plan beschreven en kan aan de bevoegde administratie aangetoond worden dat zij niet aanzienlijk zullen zijn. De administratie neemt dan op basis van deze nota en de adviezen van de adviesverlenende instanties een beslissing over de noodzaak van een PLAN-MER.

Bovenstaande geldt momenteel voor volgende PRUP's in opmaak:

Voor het PRUP 'Ruien' in Kluisbergen loopt de publieke inspraakperiode van 13 februari tot en met 13 april 2017 omtrent de kennisgevingsnota.

Klankbordevent kernnota - 10 mei 2017

Top

Op woensdagavond 10 mei 2017 organiseren we een klankbordevent waarop we de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' voorstellen. Samen met inspirerende sprekers zoals Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Vlaams minister Joke Schauvliege bekijken we hoe ruimtelijke planning een antwoord kan bieden op tal van uitdagingen. Je kunt je laten inspireren en je mening of ervaringen met ons delen op de aansluitende receptie. Schrijf je in via de link onderaan deze pagina.

Geef je mening over de toekomst van de Brielmeersen in Deinze op 26 april 2017

Top

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, maken de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze een masterplan op voor de site Brielmeersen. Hierbij willen we de bevolking en belanghebbenden inspraak geven in het planningsproces. Momenteel werken we enkele scenario’s uit. Geïnteresseerd? Waar zie je potentieel en wat kan er beter? Vertel het ons tijdens de interactieve bijeenkomst over het masterplan Brielmeersen! Afspraak op woensdag 26 april om 19.30 uur in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze). Inschrijven vóór 17 april via jente.leus@deinze.be of 09 381 07 53.

Netwerkevent mei 2016

Top

Bij de Provincie Oost-Vlaanderen is de ruimtelijke planning een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens het netwerkevent van mei 2016 hebben we samen met onze stakeholders gewerkt rond deze shift in ruimtelijke planning, ofwel ruimtelijke planning². Kennisuitwisseling stond centraal. De presentaties van de workshops en lezingen vind je terug bij de pagina's van de projecten zelf.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

Top

Binnen de dienst Ruimtelijke Planning zetten we volop in op projectmatig werken. Hierbij zorgt een projectcoördinator steeds voor een overkoepelende aanpak van een project. Samenwerking en overleg met verschillende actoren, andere diensten, burgers, … staat hierbij centraal. Daarom spreken we ook van ‘gebiedsgerichte’ planningsprocessen. De inbreng van uiteenlopende actoren en thematieken vinden we zeer waardevol en brengen we samen op maat van het concrete gebied.

Meer informatie vind je via de linkerzijbalk bij 'gebiedsgerichte planningsprocessen'. Hieronder geven we een kort overzicht van enkele actuele gebeurtenissen binnen gebiedsgerichte planningsprocessen.

Provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven 2015

Top

Ter informatie vind je hier de nieuwe provinciale verordening inzake de weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Deze verordening werd op 27 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. Op 13 juli 2015 werd de verordening door de Vlaamse Minister van Omgeving, natuur en landbouw goedgekeurd. Deze verordening vervangt de verordening van 25 april 2012. 12 augustus 2015 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 augustus 2015 werd het op de provinciale website gepubliceerd.

De documenten vind je onderaan deze pagina.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 heeft het provinciebestuur de taak gekregen om een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) op te stellen. Ondertussen is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds opgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2009.

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De visie voor het ruimtelijk beleid van Oost-Vlaanderen is verwoord in een kernnota. Een volgende stap is de uitwerking van beleidskaders als leidraad voor de uitvoering op het terrein.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

De Provincie maakt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) op ter uitvoering van de provinciale ruimtelijke beleidsvisie.

Gebiedsgerichte planningsprocessen

De Provincie werkt steeds vaker projectmatig. Hierbij vinden we de inbreng van betrokkenen en verschillende thema's zeer waardevol. We brengen dit alles samen op maat van het concrete gebied.

Ruimtelijke vergunningen

De Provincie is in de beroepsfase de vergunningsverlenende overheid voor aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Je kan bij het provinciebestuur ook terecht voor architectenafwijking.

Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.