Gebiedsgerichte planningsprocessen

Binnen de dienst Ruimtelijke Planning zetten we volop in op projectmatig werken. Hierbij zorgt een projectcoördinator steeds voor een overkoepelende aanpak van een project. Samenwerking en overleg met verschillende actoren, andere diensten, burgers, … staat hierbij centraal. Daarom spreken we ook van ‘gebiedsgerichte’ planningsprocessen. De inbreng van uiteenlopende actoren en verschillende thema's vinden we zeer waardevol en brengen we samen op maat van het concrete gebied. Hieronder vind je per project meer uitleg over de doelstelling, stand van zaken en contactpersonen.

Europese projecten

Top

Recent kwam goed nieuws vanuit Europa.

Volgende Europese projecten werden goedgekeurd: Sponge 2020, Frames Valys en Coben. Binnen deze projecten passen we #planningkwadraat ook toe in een Europese context door Europese partnerschappen aan te gaan. Raadpleeg onderaan de projectpagina's voor meer info (Denderland, Sponge 2020, Groene Sporen, strategisch project Oost-Vlaanderen Energielandschap). Via de link 'Europa', onderaan deze pagina, kom je te weten aan welke Europese programma's de Provincie deelneemt.

Digitale overzichtskaart

Top

Raadpleeg onderaan via 'externe websites' onze digitale overzichtskaart - ruimtelijke planning². Daar vind je een overzicht van de lopende projecten en planprocessen.

Global Herpelgem: elektriciteitscentrale Kluisbergen

Het provinciebestuur wil samen met de partners een visie opmaken voor de toekomstige ontwikkeling van de verlaten site en omgeving.

Strategisch project glastuinbouw

Strategisch project 'glastuinbouw als motor tot duurzame ruimtelijke ontwikkeling'.

Westakkers - Sint-Niklaas

De Provincie Oost-Vlaanderen zal in samenwerking met stad Sint-Niklaas, Interwaas en de POM de herbestemming van dit voormalige militaire domein in goede banen leiden.

Groene Sporen

Met het strategisch project ‘Groene Sporen’ willen de partners een aantrekkelijke groene leefomgeving creëren waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is.

Havenontwikkeling

De Vlaamse regering wil de Gentse en Antwerpse zeehavens verder uitbouwen. De gouverneur staat in voor de coördinatie van twee strategische planningsprocessen: de Gentse kanaalzone en de haven van Antwerpen.

Ninove Fabeltasite en omgeving

De Provincie en de stad Ninove slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de voormalige Fabeltasite en haar ruimere omgeving.

Moerbeke suikerfabrieksite

De Provincie bekijkt samen met de partners wat de mogelijkheden zijn van de Suikerfabrieksite als unieke plek in Moerbeke. Hiervoor wordt een visietekst ontwikkeld.

Gebiedsvisie Maarkebeek

De Provincie maakt samen met andere partners een ruimtelijke visie op voor de Maarkebeek.

Project Oude Briel

De provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met enkele partners om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein.

Atelier Oost-Vlaams kerngebied

Met het project Oost-Vlaams kerngebied wil de Provincie in een partnerschap met 21 lokale besturen een platform opzetten. Het doel is via dit platform meer samenhang in de regio te creëren, zowel tussen actoren en besturen als fysiek in de ruimte.

Strategisch project Denderland

Het strategisch project Denderland wil via een proces van overleg en samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners een gebiedsgerichte ontwikkeling faciliteren in het stroomgebied van de Dender tussen Ath en Aalst.

Strategisch project Oost-Vlaanderen Energielandschap

Het Energielandschap ondersteunt en faciliteert de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen.

Milde Meetjes

Het project 'Milde Meetjes' begeleidt de oprichting van het allereerste omgevingsfonds, voor het ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’ in de regio Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke.

Energiek Meetjesland

Het project Energiek Meetjesland informeert en ondersteunt agrarische bedrijven bij hun investeringen in duurzame energie.

Sponge 2020

Het Europees project Sponge 2020 focust op klimaatadaptatie en participatie met lokale stakeholders.

Masterplan Brielmeersen Deinze

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken.

Baanwinkels en gemeenten op één lijn: N70

Met het EFRO-project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ willen de 3 provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant, samen met steden en gemeenten eengemeenschappelijke detailhandelsvisie en actieprogramma uitwerken langsheen hun respectievelijke steenweg N70 en N10.

Interreg North Sea Region project Frames

FRAMES is een Interreg North Sea Region project, dat de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden wil versterken door het ontwikkelen van meerlaagse waterveiligheid aan de hand van een aantal testcases.

VALYS

Het Interreg-project Valys heeft tot doel om de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei te verbeteren.

Versterkt Streekbeleid

De brede regio in en rond Gent staat voor grote uitdagingen. Om de leefbaarheid en levenskwaliteit te waarborgen heeft de Provincie samen met enkele partners het ESF project ‘Versterkt Streekbeleid’ opgezet.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De Provincie en de stad Oudenaarde werken samen aan een toekomstige duurzame invulling van het gebied op de linkeroever van de Schelde.