Beleid & bestuur

Taken van het provinciebestuur

Het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de missies van de provincies.

Provincieraad

De provincieraad werd vernieuwd op maandag 3 december 2012. Hier vind je alle info: de samenstelling, de vergaderdata etc.

Deputatie

Hier vind je alle info: de leden van de deputatie, hun bevoegdheden, de agenda, ... De zes gedeputeerden - Alexander Vercamer, Martine Verhoeve, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt - verkozen onder en door de provincieraadsleden, bereiden samen met de gouverneur-voorzitter en de provinciegriffier (secretaris) de beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit.

De gouverneur

Sinds 1 februari 2013 is Jan Briers gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hier vind je meer info over zijn provinciale, federale en Vlaamse taken.

Bestuursmemoriaal

Het bestuursmemoriaal is op provinciaal niveau wat het Belgisch Staatsblad op nationaal niveau is.

Provinciale administratie

Het provinciebestuur vervult als intermediair bestuur provinciale taken, maar houdt zich in opdracht van de federale en Vlaamse overheid ook bezig met enkele federale en Vlaamse materies.

Meerjarenplan 2014-2019

Bestuursakkoord 2013-2018

Het Bestuursakkoord 2013-2018 geeft een overzicht van de speerpunten en nieuwe accenten die de deputatie de komende legislatuur wil leggen.

Inzagerecht

Iedereen heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen. Dit principe werd voor de provincies en gemeenten uitgewerkt in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Jaarboek

De link naar de volledige activiteitenverslagen van het provinciebestuur.

Provinciale subsidies

Het provinciebestuur biedt binnen heel wat sectoren de mogelijkheid tot financiële ondersteuning aan. Welke subsidies mogelijk zijn en welke verantwoordingsstukken je achteraf moet indienen, daarover meer op deze pagina.